გერმანული რიცხვები 1 -დან 1000 -მდე

მეორე ყველაზე გავრცელებული ენა ევროპაში არის გერმანული ასე რომ, თუ თქვენ აპირებთ ამ ქვეყნის მონახულებას, კარგი იქნებოდა გერმანული ენის გაცნობა.

გერმანიის ოფიციალური დროშა

ციფრებით დაწყება კარგია. ამ სტატიაში ჩვენ გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა ვისწავლოთ ისინი, ასევე რამდენიმე პრაქტიკული მაგალითი. პირველი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის მათი დამახსოვრება 1 -დან 10 -მდე. დანარჩენი რიცხვები ზემოაღნიშნულის კომბინაციაა. გერმანულ ენაზე რაღაც საინტერესოა ის, რომ ესპანურისგან განსხვავებით, ერთეული ჯერ ნათქვამია და შემდეგ ათი კორესპონდენტი. მაგალითად, ესპანურად ნათქვამია სამოცდაშვიდი (ჯერ ათი და შემდეგ ერთეული). გერმანულად ასე იქნებოდა შვიდი სამოცდაათი

გერმანულის სწავლა არც ისე ადვილია, როგორც ინგლისური ან ფრანგული, მაგრამ რიცხვები მაინც ადვილია, თუ უკვე იცი ციფრები ინგლისურად. ჩვენ ვიწყებთ კარდინალური ციფრებით. შემდეგ ჩვენ გაჩვენებთ სხვებს.

როგორ დავწეროთ რიცხვები გერმანულად

ამ პირველ ნაწილში ჩვენ უბრალოდ ჩამოვთვლით რიცხვებს, მათი შესაბამისი თარგმანი გერმანულ და ესპანურ ენებზე. კარდინალების განყოფილებაში ჩვენ ავუხსნით როგორ წარმოიქმნება ისინი და რა გამონაკლისები შეიძლება არსებობდეს.

1 -დან 20 -მდე

Número გერმანიაში en Español
1 eins გაეროს
2 ორ dos
3 drei სამ
4 ვერა ოთხ
5 Fünf ხუთ
6 SECHS ექვსი
7 SIEBEN შვიდი
8 acht ocho
9 neu ცხრა
10 ათი ათი
11 elf ერთხელ
12 თორმეტი მოძღვარი
13 dreizehn ცამეტი
14 vierzehn თოთხმეტი
15 fünfzehn კომში
16 Sechzehn თექვსმეტი
17 siebzehn ჩვიდმეტი
18 achtzehn თვრამეტი
19 neunzehn ცხრამეტი
20 zwanzig ოცი

1 -დან 100 -მდე

Número გერმანიაში en Español
1 eins გაეროს
2 ორ dos
3 drei სამ
4 ვერა ოთხ
5 Fünf ხუთ
6 SECHS ექვსი
7 SIEBEN შვიდი
8 acht ocho
9 neu ცხრა
10 ათი ათი
11 elf ერთხელ
12 თორმეტი მოძღვარი
13 dreizehn ცამეტი
14 vierzehn თოთხმეტი
15 fünfzehn კომში
16 Sechzehn თექვსმეტი
17 siebzehn ჩვიდმეტი
18 achtzehn თვრამეტი
19 neunzehn ცხრამეტი
20 zwanzig ოცი
21 ეინუნძვანზიგი ოცი
22 ზვეიუნძვანზიგი ოცდაორი
23 დრეიუნძვანზიგი ოცდასამი
24 ვიერუნძვანციგი ოცდაოთხი
25 ფუნფუნძვანზიგი ოცდახუთი
26 სეჩსუნძვანზიგი ოცდაექვსი
27 siebenundzwanzig ოცდაშვიდი
28 აქტუნძვანზიგი ოცდარვა
29 neunundzwanzig ოცდაცხრა
30 Dreissig ოცდაათი
31 einunddreissig ოცდათერთმეტი
32 ზვიანუნდრეიგიგი ოცდათორმეტი
33 dreiunddreißig Ოცდაცამეტი
34 პარასკევი ოცდაოთხი
35 fünfunddreißig ოცდათხუთმეტი
36 sechsunddreissig ოცდაექვსმეტი
37 siebenunddreißig ოცდაშვიდი
38 achtunddreißig ოცდათვრამეტი
39 neununddreißig ოცდაცხრამეტი
40 vierzig ორმოცი
41 ეინუნდვიერციგი ორმოცდაერთი
42 zweiundvierzig ორმოცდაორი
43 დრეიანდვიერციგი ორმოცდასამი
44 vierundvierzig ორმოცდაოთხი
45 ფუნფუნდვიერციგი ორმოცდახუთი
46 sechsundvierzig ორმოცდაექვსი
47 siebenundvierzig ორმოცდაშვიდი
48 achtundvierzig ორმოცდარვა
49 neunundvierzig ორმოცდაცხრა
50 fünfzig ორმოცდაათი
51 einundfünfzig Ორმოცდათერთმეტი
52 zweiundfunfzig ორმოცდათორმეტი
53 dreiundfunfzig ორმოცდათორმეტი
54 vierundfünfzig ორმოცდათოთხმეტი
55 ფუნფუნდფუნფციგი ორმოცდათხუთმეტი
56 sechsundfunfzig ორმოცდათექვსმეტი
57 ზიბენუნდფუნფციგი ორმოცდაშვიდი
58 achtundfunfzig ორმოცდათვრამეტი
59 neunundfunfzig ორმოცდაცხრამეტი
60 sechzig სამოცი
61 einundsechzig სამოცდაერთი
62 ცვეიუნდშციგი Სამოცდაორი
63 დრეიუნდსჩზიგი Სამოცდასამი
64 ვიურუნდშჩიგი სამოცდა ოთხი
65 funfundsechzig სამოცდახუთი
66 სეჩუნსდეჩზიგი Სამოცდაექვსი
67 siebenundsechzig სამოცდაშვიდი
68 ახტუნდსეჩიგ Სამოცდარვა
69 ნეიუნდსეხციგი სამოცდაცხრა
70 siebzig სამოცდაათი
71 ეინუნდსიებზიგ სამოცდათორმეტი
72 ზვეიუნდსიებზიგ Სამოცდათორმეტი
73 დრეიუნდსიბზიგი Სამოცდაცამეტი
74 ვიურუნდსიებზიგი სამოცდათოთხმეტი
75 funfundsiebzig Სამოცდათხუთმეტი
76 სეჩსუნდსიებზიგი სამოცდათექვსმეტი
77 სიბენუნდსიებზიგ სამოცდაშვიდი
78 achtundsiebzig სამოცდათვრამეტი
79 ნეუნუნდსიებზიგ Სამოცდაცხრამეტი
80 achtziger ოთხმოცი
81 ეინუნდახციგი ოთხმოცდაერთი
82 zweiundachtzig ორმოცდათორმეტი
83 dreiundachtzig Ოთხმოცდასამი
84 vierundachtzig ოთხმოცდა ოთხი
85 funfundachtzig ოთხმოცდახუთი
86 სეჩსუნდახციგი ოთხმოცდა ექვსი
87 siebenundachtzig ოთხმოცდაშვიდი
88 აქტუნდახტიციგი ოთხმოცდარვა
89 ნეუნუნდახციგი ოთხმოცდაცხრა
90 neunzig ოთხმოცდაათი
91 ეინუნდნეუნზიგი ოთხმოცდაერთი
92 zweiundneunzig Ოთხმოცდათორმეტი
93 დრეიუნდნეუნციგი ოთხმოცდაცამეტი
94 ფრიადნეუნზიგი Ოთხმოცდათოთხმეტი
95 funfundneunzig Ოთხმოცდათხუთმეტი
96 სეჩსუნდნეუნზიგი Ოთხმოცდათექვსმეტი
97 ზიბენუნდნეუნციგი Ოთხმოცდა ჩვიდმეტი
98 ახუნდნეუნზიგი ოთხმოცდათვრამეტი
99 ნეუნუნდნეუნზიგი ოთხმოცდაცხრამეტი
100 ეინჰუნდერტი ას

1 -დან 1000 -მდე

Número გერმანიაში en Español
1 eins გაეროს
2 ორ dos
3 drei სამ
4 ვერა ოთხ
5 Fünf ხუთ
6 SECHS ექვსი
7 SIEBEN შვიდი
8 acht ocho
9 neu ცხრა
10 ათი ათი
11 elf ერთხელ
12 თორმეტი მოძღვარი
13 dreizehn ცამეტი
14 vierzehn თოთხმეტი
15 fünfzehn კომში
16 Sechzehn თექვსმეტი
17 siebzehn ჩვიდმეტი
18 achtzehn თვრამეტი
19 neunzehn ცხრამეტი
20 zwanzig ოცი
21 ეინუნძვანზიგი ოცი
22 ზვეიუნძვანზიგი ოცდაორი
23 დრეიუნძვანზიგი ოცდასამი
24 ვიერუნძვანციგი ოცდაოთხი
25 ფუნფუნძვანზიგი ოცდახუთი
26 სეჩსუნძვანზიგი ოცდაექვსი
27 siebenundzwanzig ოცდაშვიდი
28 აქტუნძვანზიგი ოცდარვა
29 neunundzwanzig ოცდაცხრა
30 Dreissig ოცდაათი
31 einunddreissig ოცდათერთმეტი
32 ზვიანუნდრეიგიგი ოცდათორმეტი
33 dreiunddreißig Ოცდაცამეტი
34 პარასკევი ოცდაოთხი
35 fünfunddreißig ოცდათხუთმეტი
36 sechsunddreissig ოცდაექვსმეტი
37 siebenunddreißig ოცდაშვიდი
38 achtunddreißig ოცდათვრამეტი
39 neununddreißig ოცდაცხრამეტი
40 vierzig ორმოცი
41 ეინუნდვიერციგი ორმოცდაერთი
42 zweiundvierzig ორმოცდაორი
43 დრეიანდვიერციგი ორმოცდასამი
44 vierundvierzig ორმოცდაოთხი
45 ფუნფუნდვიერციგი ორმოცდახუთი
46 sechsundvierzig ორმოცდაექვსი
47 siebenundvierzig ორმოცდაშვიდი
48 achtundvierzig ორმოცდარვა
49 neunundvierzig ორმოცდაცხრა
50 fünfzig ორმოცდაათი
51 einundfünfzig Ორმოცდათერთმეტი
52 zweiundfunfzig ორმოცდათორმეტი
53 dreiundfunfzig ორმოცდათორმეტი
54 vierundfünfzig ორმოცდათოთხმეტი
55 ფუნფუნდფუნფციგი ორმოცდათხუთმეტი
56 sechsundfunfzig ორმოცდათექვსმეტი
57 ზიბენუნდფუნფციგი ორმოცდაშვიდი
58 achtundfunfzig ორმოცდათვრამეტი
59 neunundfunfzig ორმოცდაცხრამეტი
60 sechzig სამოცი
61 einundsechzig სამოცდაერთი
62 ცვეიუნდშციგი Სამოცდაორი
63 დრეიუნდსჩზიგი Სამოცდასამი
64 ვიურუნდშჩიგი სამოცდა ოთხი
65 funfundsechzig სამოცდახუთი
66 სეჩუნსდეჩზიგი Სამოცდაექვსი
67 siebenundsechzig სამოცდაშვიდი
68 ახტუნდსეჩიგ Სამოცდარვა
69 ნეიუნდსეხციგი სამოცდაცხრა
70 siebzig სამოცდაათი
71 ეინუნდსიებზიგ სამოცდათორმეტი
72 ზვეიუნდსიებზიგ Სამოცდათორმეტი
73 დრეიუნდსიბზიგი Სამოცდაცამეტი
74 ვიურუნდსიებზიგი სამოცდათოთხმეტი
75 funfundsiebzig Სამოცდათხუთმეტი
76 სეჩსუნდსიებზიგი სამოცდათექვსმეტი
77 სიბენუნდსიებზიგ სამოცდაშვიდი
78 achtundsiebzig სამოცდათვრამეტი
79 ნეუნუნდსიებზიგ Სამოცდაცხრამეტი
80 achtziger ოთხმოცი
81 ეინუნდახციგი ოთხმოცდაერთი
82 zweiundachtzig ორმოცდათორმეტი
83 dreiundachtzig Ოთხმოცდასამი
84 vierundachtzig ოთხმოცდა ოთხი
85 funfundachtzig ოთხმოცდახუთი
86 სეჩსუნდახციგი ოთხმოცდა ექვსი
87 siebenundachtzig ოთხმოცდაშვიდი
88 აქტუნდახტიციგი ოთხმოცდარვა
89 ნეუნუნდახციგი ოთხმოცდაცხრა
90 neunzig ოთხმოცდაათი
91 ეინუნდნეუნზიგი ოთხმოცდაერთი
92 zweiundneunzig Ოთხმოცდათორმეტი
93 დრეიუნდნეუნციგი ოთხმოცდაცამეტი
94 ფრიადნეუნზიგი Ოთხმოცდათოთხმეტი
95 funfundneunzig Ოთხმოცდათხუთმეტი
96 სეჩსუნდნეუნზიგი Ოთხმოცდათექვსმეტი
97 ზიბენუნდნეუნციგი Ოთხმოცდა ჩვიდმეტი
98 ახუნდნეუნზიგი ოთხმოცდათვრამეტი
99 ნეუნუნდნეუნზიგი ოთხმოცდაცხრამეტი
100 ეინჰუნდერტი ას
101 einhundersteins ას ერთი
102 ეინჰუნდერცვეი ას ორასი
103 ეინჰუნდერტრეი ას სამი
104 einhundertvier ასი ოთხი
105 einhundertfunf ას ხუთი
106 einhundertsechs ას ექვსს
107 einhundertsieben ას შვიდი
108 ეინჰუნდერტახტი ას რვა
109 აინჰუნდერტნეუნი ას ცხრა
110 einhundertzehn ასი ათი
111 einhundertelf ას თერთმეტი
112 ეინჰანდერცვულფი ას თორმეტი
113 einhundertdreizehn ას ცამეტი
114 einhundertvierzehn ას თოთხმეტი
115 einhundertfünfzehn ას თხუთმეტი
116 einhundertsechzehn ას თექვსმეტი
117 einhundertsiebzehn ას ჩვიდმეტი
118 einhundertachtzehn ას თვრამეტი
119 einhundertneunzehn ას ცხრამეტი
120 ეინჰუნდერცვანზიგი Ას ოცი
121 ეინჰუნდერტეინუნძვანზიგი ას ოცდაერთი
122 ეინჰუნდერცვეიუნძვანზიგი ას ოცდაორი
123 ეინჰუნდერტრეიუნძვანზიგი ას ოცდასამი
124 einhundertvierundzwanzig ას ოცდაოთხი
125 einhundertfünfundzwanzig ას ოცდახუთი
126 einhundertsechsundzwanzig ას ოცდაექვსი
127 einhundertsiebenundzwanzig ას ოცდაშვიდი
128 einhundertachtundzwanzig ას ოცდარვა
129 ეინჰუნდერტნეუნუნძვანზიგი ას ოცდაცხრა
130 einhundertdreißig ას ოცდაათი
131 einhunderteinunddreißig ას ოცდათერთმეტი
132 einhundertzweiunddreißig ას ოცდათორმეტი
133 einhundertdreiunddreißig ას ოცდათორმეტი
134 einhundertvierunddreißig ას ოცდათოთხმეტი
135 einhundertfünfunddreißig ას ოცდათხუთმეტი
136 einhundertsechsunddreißig ას ოცდათექვსმეტი
137 einhundertsiebenunddreißig ას ოცდათორმეტი
138 einhundertachtunddreißig ას ოცდათვრამეტი
139 einhundertneununddreißig ას ოცდაცხრა
140 ეინჰუნდერტვიერციგი ას ორმოცი
141 einhunderteinundvierzig ას ორმოცდაერთი
142 einhundertzweiundvierzig ას ოთხმოცდათორმეტი
143 einhundertdreiundvierzig ას ორმოცდასამი
144 einhundertvierundvierzig ას ორმოცდაოთხი
145 einhundertfünfundvierzig ას ორმოცდახუთი
146 einhundertsechsundvierzig ას ორმოცდაექვსი
147 einhundertsiebenundvierzig ას ორმოცდაშვიდი
148 einhundertachtundvierzig ას ორმოცდარვა
149 einhundertneunundvierzig ას ორმოცდაცხრა
150 einhundertfünfzig ასორმოცდაათი
151 einhunderteinundfünfzig ას ორმოცდათერთმეტი
152 einhundertzweiundfünfzig ას ორმოცდათორმეტი
153 einhundertdreiundfünfzig ას ორმოცდათორმეტი
154 einhundertvierundfünfzig ას ორმოცდათოთხმეტი
155 einhundertfünfundfünfzig ას ორმოცდახუთი
156 einhundertsechsundfünfzig ას ორმოცდათექვსმეტი
157 einhundertsiebenundfünfzig ას ორმოცდაშვიდი
158 einhundertachtundfünfzig ას ორმოცდათვრამეტი
159 einhundertneunundfünfzig ას ორმოცდაცხრამეტი
160 einhundertsechzig ას სამოცი
161 einhunderteinundsechzig ას სამოცი ერთი
162 einhundertzweiundsechzig ას სამოცდათორმეტი
163 einhundertdreiundsechzig ას სამოცდასამი
164 einhundertvierundsechzig ას სამოცდათოთხმეტი
165 einhundertfünfundsechzig ას სამოცდახუთი
166 einhundertsechsundsechzig ას სამოცი ექვსი
167 einhundertsiebenundsechzig ას სამოცდაშვიდი
168 einhundertachtundsechzig ას სამოცდათვრამეტი
169 einhundertneunundsechzig ას სამოცი ცხრა
170 ეინჰუნდერციებზიგი ას სამოცდაათი
171 einhunderteinundsiebzig ას სამოცდათერთმეტი
172 einhundertzweiundsiebzig ას სამოცდათორმეტი
173 einhundertdreiundsiebzig ას სამოცდათორმეტი სამი
174 einhundertvierundsiebzig ას სამოცდათოთხმეტი
175 einhundertfünfundsiebzig ას სამოცდათხუთმეტი
176 einhundertsechsundsiebzig ას სამოცდათექვსმეტი
177 einhundertsiebenundsiebzig ას სამოცდათორმეტი
178 einhundertachtundsiebzig ას სამოცდათვრამეტი
179 einhundertneunundsiebzig ას სამოცდაცხრამეტი
180 einhundertachtzig ას ოთხმოცი
181 einhunderteinundachtzig ას ოთხმოცდათერთმეტი
182 einhundertzweiundachtzig ასი, ოთხმოცდათორმეტი
183 einhundertdreiundachtzig ას ოთხმოცდასამი
184 einhundertvierundachtzig ას ოთხმოცდაოთხი
185 einhundertfünfundachtzig ას ოთხმოცდახუთი
186 einhundertsechsundachtzig ას ოთხმოცდაექვსი
187 einhundertsiebenundachtzig ას ოთხმოცდაშვიდი
188 einhundertachtundachtzig ას ოთხმოცდარვა
189 einhundertneunundachtzig ას ოთხმოცდაცხრამეტი
190 ეინჰუნდერტნეუნზიგი ას ოთხმოცდაათი
191 einhunderteinundneunzig ას ოთხმოცდათერთმეტი
192 einhundertzweiundneunzig ას ოთხმოცდათორმეტი
193 einhundertdreiundneunzig ას ოთხმოცდათორმეტი
194 einhundertvierundneunzig ას ოთხმოცდათოთხმეტი
195 einhundertfünfundneunzig ას ოთხმოცდახუთი
196 einhundertsechsundneunzig ას ოთხმოცდათექვსმეტი
197 einhundertsiebenundneunzig ას ოთხმოცდაშვიდი
198 einhundertachtundneunzig ას ოთხმოცდათვრამეტი
199 einhundertneunundneunzig ას ოთხმოცდაცხრამეტი
200 zweihundert Ორასი
201 ზვეიჰუნდერშტეინსი ორასი ერთი
202 ზვეიჰუნდერცვეი ორასი ორი
203 zweihundertdrei ორასი სამი
204 zweihundertvier ორასი ოთხი
205 zweihundertfünf ორასი ხუთი
206 zweihundertsechs ორასი ექვსი
207 zweihundertsieben ორასი შვიდი
208 zweihundertacht ორასი რვა
209 zweihundertneun ორასი ცხრა
210 ზვეიჰუნდერცენი ორასი ათი
211 საკუთარი თავის ორასი თერთმეტი
212 ცვეიჰუნდერცვოლფი ორას თორმეტი
213 zweihundertdreizehn ორას ცამეტი
214 zweihundertvierzehn ორასი თოთხმეტი
215 zweihundertfünfzehn ორას თხუთმეტი
216 zweihundertsechzehn ორას თექვსმეტი
217 ზვეიჰუნდერციებზენ ორას ჩვიდმეტი
218 zweihundertachtzehn ორას თვრამეტი
219 zweihundertneunzehn ორასი ცხრამეტი
220 zweihundertzwanzig ორასი ოცი
221 zweihunderteinundzwanzig ორასი ოცდაერთი
222 zweihundertzweiundzwanzig ორას ოცდაორი
223 zweihundertdreiundzwanzig ორასი ოცდასამი
224 zweihundertvierundzwanzig ორას ოცდაოთხი
225 zweihundertfünfundzwanzig ორასი ოცდახუთი
226 zweihundertsechsundzwanzig ორასი ოცდაექვსი
227 zweihundertsiebenundzwanzig ორასი ოცდაშვიდი
228 zweihundertachtundzwanzig ორასი ოცდარვა
229 zweihundertneunundzwanzig ორასი ოცდაცხრა
230 zweihundertdreißig ორასი ოცდაათი
231 zweihunderteinunddreißig ორას ოცდათერთმეტი
232 zweihundertzweiunddreißig ორას ოცდათორმეტი
233 zweihundertdreiunddreißig ორას ოცდათორმეტი
234 zweihundertvierunddreißig ორას ოცდათოთხმეტი
235 zweihundertfünfunddreißig ორას ოცდათხუთმეტი
236 zweihundertsechsunddreißig ორას ოცდათექვსმეტი
237 zweihundertsiebenunddreißig ორას ოცდაჩვიდმეტი
238 zweihundertachtunddreißig ორას ოცდათვრამეტი
239 zweihundertneununddreißig ორას ოცდაცხრამეტი
240 zweihundertvierzig ორასი ორმოცი
241 zweihunderteinundvierzig ორასი ორმოცდაერთი
242 zweihundertzweiundvierzig ორას ორმოცდაორი
243 zweihundertdreiundvierzig ორას ორმოცდასამი
244 zweihundertvierundvierzig ორასი ორმოცდაოთხი
245 zweihundertfünfundvierzig ორას ორმოცდახუთი
246 zweihundertsechsundvierzig ორას ორმოცდაექვსი
247 zweihundertsiebenundvierzig ორასი ორმოცდაშვიდი
248 zweihundertachtundvierzig ორას ორმოცდარვა
249 zweihundertneunundvierzig ორას ორმოცდაცხრა
250 zweihundertfünfzig ორას ორმოცდაათი
251 zweihunderteinundfünfzig ორას ორმოცდაათი ერთი
252 zweihundertzweiundfünfzig ორას ორმოცდათორმეტი
253 zweihundertdreiundfünfzig ორას ორმოცდათორმეტი
254 zweihundertvierundfünfzig ორას ორმოცდათოთხმეტი
255 zweihundertfünfundfünfzig ორასი ორმოცდახუთი
256 zweihundertsechsundfünfzig ორას ორმოცდათექვსმეტი
257 zweihundertsiebenundfünfzig ორას ორმოცდაშვიდი
258 zweihundertachtundfünfzig ორას ორმოცდათვრამეტი
259 zweihundertneunundfünfzig ორას ორმოცდაცხრამეტი
260 zweihundertsechzig ორას სამოცი
261 zweihunderteinundsechzig ორას სამოცი ერთი
262 zweihundertzweiundsechzig ორას სამოცდათორმეტი
263 zweihundertdreiundsechzig ორას სამოცდასამი
264 zweihundertvierundsechzig ორას სამოცდაოთხი
265 zweihundertfünfundsechzig ორას სამოცდახუთი
266 zweihundertsechsundsechzig ორას სამოცი ექვსი
267 zweihundertsiebenundsechzig ორას სამოცდაშვიდი
268 zweihundertachtundsechzig ორას სამოცდარვა
269 zweihundertneunundsechzig ორას სამოცი ცხრა
270 ზვეიჰუნდერციებზიგ ორასი სამოცდაათი
271 zweihunderteinundsiebzig ორას სამოცდათერთმეტი
272 zweihundertzweiundsiebzig ორას სამოცდათორმეტი
273 zweihundertdreiundsiebzig ორას სამოცდათორმეტი
274 zweihundertvierundsiebzig ორას სამოცდათოთხმეტი
275 zweihundertfünfundsiebzig ორას სამოცდათხუთმეტი
276 zweihundertsechsundsiebzig ორას სამოცდათექვსმეტი
277 ზვეიჰუნდერციებენუნდსიებზიგ ორას სამოცდათორმეტი
278 zweihundertachtundsiebzig ორას სამოცდათვრამეტი
279 zweihundertneunundsiebzig ორას სამოცდაცხრამეტი
280 zweihundertachtzig ორას ოთხმოცი
281 zweihunderteinundachtzig ორას ოთხმოცდა ერთი
282 zweihundertzweiundachtzig ორას ოთხმოცდათორმეტი
283 zweihundertdreiundachtzig ორას ოთხმოცდაცამეტი
284 zweihundertvierundachtzig ორას ოთხმოცდაოთხი
285 zweihundertfünfundachtzig ორას ოთხმოცდახუთი
286 zweihundertsechsundachtzig ორას ოთხმოცდაექვსი
287 zweihundertsiebenundachtzig ორას ოთხმოცდაშვიდი
288 zweihundertachtundachtzig ორას ოთხმოცდარვა
289 zweihundertneunundachtzig ორას ოთხმოცდაცხრამეტი
290 zweihundertneunzig ორასი ოთხმოცდაათი
291 zweihunderteinundneunzig ორასი ოთხმოცდათერთმეტი
292 zweihundertzweiundneunzig ორას ოთხმოცდათორმეტი
293 zweihundertdreiundneunzig ორასი ოთხმოცდათორმეტი სამი
294 zweihundertvierundneunzig ორასი ოთხმოცდათოთხმეტი
295 zweihundertfünfundneunzig ორას ოთხმოცდათხუთმეტი
296 zweihundertsechsundneunzig ორასი ოთხმოცდათექვსმეტი
297 zweihundertsiebenundneunzig ორასი ოთხმოცდათორმეტი
298 zweihundertachtundneunzig ორასი ოთხმოცდათვრამეტი
299 zweihundertneunundneunzig ორასი ოთხმოცდაცხრამეტი
300 დრეიჰუნდერტი სამასი
301 დრეიჰუნდერტეინები სამას ერთი
302 დრეიჰუნდერცვეი სამას ორასი
303 დრეიჰუნდერტრეი სამას სამი
304 დრეიჰუნდერტვიერი სამას ოთხას
305 dreihundertfunf სამას ხუთი
306 dreihundertsechs სამას ექვსი
307 დრეიჰუნდერციებენ სამას შვიდი
308 დრეიჰუნდერტახტი სამას რვა
309 დრეიჰუნდერტნეუნი სამას ცხრა
310 დრეიჰუნდერტჟენი სამას ათი
311 საკუთარ თავს სამას თერთმეტი
312 დრეიჰუნდერცვოლფი სამას თორმეტი
313 dreihundertdreizehn სამას ცამეტი
314 dreihundertvierzehn სამას თოთხმეტი
315 dreihundertfünfzehn სამას თხუთმეტი
316 dreihundertsechzehn სამას თექვსმეტი
317 დრეიჰუნდერციებჟენ სამას ჩვიდმეტი
318 dreihundertachtzehn სამას თვრამეტი
319 dreihundertneunzehn სამას ცხრამეტი
320 დრეიჰუნდერცვანზიგი სამას ოცი
321 dreihunderteinundzwanzig სამას ოცდაერთი
322 დრეიჰუნდერცვეიუნძვანზიგი სამას ოცდაორი
323 დრეიჰუნდერტრეიუნძვანზიგი სამას ოცდასამი
324 დრეიჰუნდერტვიერუნძვანზიგი სამას ოცდაოთხი
325 dreihundertfünfundzwanzig სამას ოცდახუთი
326 dreihundertsechsundzwanzig სამას ოცდაექვსი
327 დრეიჰუნდერციებენუნძვანზიგი სამას ოცდაშვიდი
328 dreihundertachtundzwanzig სამას ოცდარვა
329 დრეიჰუნდერტნეუნუნძვანზიგი სამას ოცდაცხრა
330 დრეიჰუნდერტრეიგიგი სამას ოცდაათი
331 dreihunderteinunddreißig სამას ოცდათერთმეტი
332 dreihundertzweiunddreißig სამას ოცდათორმეტი
333 dreihundertdreiunddreißig სამას ოცდათორმეტი
334 dreihundertvierunddreißig სამას ოცდათოთხმეტი
335 dreihundertfünfunddreißig სამას ოცდათხუთმეტი
336 dreihundertsechsunddreißig სამას ოცდათექვსმეტი
337 dreihundertsiebenunddreißig სამას ოცდაჩვიდმეტი
338 dreihundertachtunddreißig სამას ოცდათვრამეტი
339 dreihundertneununddreißig სამას ოცდაცხრა
340 დრეიჰუნდერტვიერციგი სამას ორმოცი
341 dreihunderteinundvierzig სამას ორმოცდაერთი
342 დრეიჰუნდერცვეიუნდვიერციგი სამას ორმოცდაორი
343 dreihundertdreiundvierzig სამასი, ორმოცდასამი
344 dreihundertvierundvierzig სამას ორმოცდაოთხი
345 dreihundertfünfundvierzig სამას ორმოცდახუთი
346 dreihundertsechsundvierzig სამას ორმოცდაექვსი
347 dreihundertsiebenundvierzig სამას ორმოცდაშვიდი
348 dreihundertachtundvierzig სამას ორმოცდარვა
349 dreihundertneunundvierzig სამას ორმოცდაცხრა
350 dreihundertfünfzig სამასორმოცდაათი
351 dreihunderteinundfünfzig სამას ორმოცდაათი ერთი
352 dreihundertzweiundfünfzig სამას ორმოცდათორმეტი
353 dreihundertdreiundfünfzig სამას ორმოცდათორმეტი
354 dreihundertvierundfünfzig სამას ორმოცდათოთხმეტი
355 dreihundertfünfundfünfzig სამას ორმოცდახუთი
356 dreihundertsechsundfünfzig სამას ორმოცდაექვსმეტი
357 dreihundertsiebenundfünfzig სამას ორმოცდაშვიდი
358 dreihundertachtundfünfzig სამას ორმოცდათვრამეტი
359 dreihundertneunundfünfzig სამას ორმოცდაცხრამეტი
360 dreihundertsechzig სამას სამოცი
361 dreihunderteinundsechzig სამას სამოცი ერთი
362 დრეიჰუნდერცვეიუნდსჩზიგი სამას სამოცდათორმეტი
363 dreihundertdreiundsechzig სამას სამოცდასამი
364 dreihundertvierundsechzig სამას სამოცდათოთხმეტი
365 dreihundertfünfundsechzig სამას სამოცდახუთი
366 dreihundertsechsundsechzig სამას სამოცი ექვსი
367 dreihundertsiebenundsechzig სამას სამოცდათორმეტი
368 dreihundertachtundsechzig სამას სამოცდათვრამეტი
369 dreihundertneunundsechzig სამას სამოცდაცხრა
370 დრეიჰუნდერციებზიგი სამას სამოცდაათი
371 დრეიჰუნდერტეინუნდსიებზიგ სამას სამოცდათერთმეტი
372 დრეიჰუნდერცვეიუნდსიებზიგი სამას სამოცდათორმეტი
373 დრეიჰუნდერტდრეიუნდსიებზიგ სამას სამოცდათორმეტი სამი
374 დრეიჰუნდერტვიერუნდსიებზიგ სამას სამოცდათოთხმეტი
375 dreihundertfünfundsiebzig სამას სამოცდათხუთმეტი
376 dreihundertsechsundsiebzig სამას სამოცდათექვსმეტი
377 დრეიჰუნდერციებენუნდსიებზიგი სამას სამოცდათორმეტი
378 დრეიჰუნდერტახტუნდსიებზიგ სამას სამოცდათორმეტი
379 დრეიჰუნდერტნეუნუნდსიებზიგ სამას სამოცდათორმეტი ცხრა
380 dreihundertachtzing სამას ოთხმოცი
381 dreihunderteinundachtzig სამას ოთხმოცდაერთი
382 დრეიჰუნდერცვეიუნდახტიციგი სამას ოთხმოცდათორმეტი
383 dreihundertdreiundachtzig სამას ოთხმოცდათორმეტი
384 dreihundertvierundachtzig სამას ოთხმოცდაოთხი
385 dreihundertfünfundachtzig სამას ოთხმოცდახუთი
386 dreihundertsechsundachtzig სამას ოთხმოცდაექვსი
387 dreihundertsiebenundachtzig სამას ოთხმოცდაშვიდი
388 dreihundertachtundachtzig სამას ოთხმოცდარვა
389 dreihundertneunundachtzig სამას ოთხმოცდაცხრამეტი
390 dreihundertneunzig სამას ოთხმოცდაათი
391 dreihunderteinundneunzig სამას ოთხმოცდათერთმეტი
392 დრეიჰუნდერცვეიუნდნეუნზიგი სამას ოთხმოცდათორმეტი
393 dreihundertdreiundneunzig სამას ოთხმოცდათორმეტი
394 dreihundertvierundneunzig სამას ოთხმოცდათოთხმეტი
395 dreihundertfünfundneunzig სამას ოთხმოცდახუთი
396 dreihundertsechsundneunzig სამას ოთხმოცდაექვსმეტი
397 dreihundertsiebenundneunzig სამას ოთხმოცდათორმეტი
398 dreihundertachtundneunzig სამას ოთხმოცდათვრამეტი
399 dreihundertneunundneunzig სამას ოთხმოცდაცხრამეტი
400 ვიერჰუნდერტი ოთხასი
401 ვიერჰუნდერტეინები ოთხას ერთი
402 პარადჰუნდერცვეი ოთხას ორი
403 ფრიჰუნდერტრეი ოთხას სამი
404 პარასკევი ოთხას ოთხას
405 frihundertfünf ოთხას ხუთი
406 ვიერჰუნდერცეჩები ოთხას ექვსი
407 პარადჰუნდერციებენი ოთხას შვიდი
408 პარასკევსჰუნდერტახტი ოთხას რვა
409 პარასკევი ხუნდერტნეუნი ოთხას ცხრა
410 პარადჰუნდერტჟენი ოთხას ათი
411 პარასკევი საკუთარ თავს ოთხას თერთმეტი
412 ვიერჰუნდერცულფი ოთხას თორმეტი
413 frihundertdreizehn ოთხას ცამეტი
414 პარადჰუნდერტვიერჟენი ოთხას ორმოცი
415 ვიერჰუნდერტფუნფჟენი ოთხას თხუთმეტი
416 პარადჰუნდერცეჩჟენი ოთხას თექვსმეტი
417 პარადჰუნდერციებეჟენი ოთხას ჩვიდმეტი
418 პარასკევი ოთხას თვრამეტი
419 ფრიჰუნდერტნეუნჟენი ოთხას ცხრამეტი
420 ფრიჰუნდერცვანზიგი ოთხას ოცი
421 პარასკევსჰუნდერტეინუნძვანზიგი ოთხას ოცდაერთი
422 ფრიჰუნდერცვეიუნძვანზიგი ოთხას ოცდაორი
423 ფრიჰუნდერტრეიუნძვანზიგი ოთხას ოცდათორმეტი
424 frihundertvierundzwanzig ოთხას ოცდაოთხი
425 frihundertfünfundzwanzig ოთხას ოცდახუთი
426 პარადჰუნდერცეჩსუნძვანზიგი ოთხას ოცდაექვსი
427 პარადჰუნდერციებენუნძვანზიგი ოთხას ოცდაშვიდი
428 პარასკევსუნდერტახტუნძვანზიგი ოთხას ოცდამეათე
429 ფრიჰუნდერტნეუნუნძვანზიგი ოთხას ოცდაცხრა
430 პარასკევი ოთხას ოცდაათი
431 frihunderteinunddreißig ოთხას ოცდათერთმეტი
432 პარასკევი ოთხას ოცდათორმეტი
433 პარასკევი ოთხას ოცდათორმეტი
434 პარასკევი ოთხას ოცდათოთხმეტი
435 პარასკევი ოთხას ოცდათხუთმეტი
436 პარასკევი ოთხას ოცდათექვსმეტი
437 პარასკევი ოთხას ოცდაჩვიდმეტი
438 პარასკევი ოთხას ოცდათვრამეტი
439 პარასკევი ოთხას ოცდაცხრამეტი
440 ვიერჰუნდერტვიერციგი ოთხას ორმოცი
441 პარასკევსჰუნდერტეინუნდვიერციგი ოთხას ორმოცდაერთი
442 frihundertzweiundvierzig ოთხას ორმოცდაორი
443 პარასკევსუნდერტრეიუნდვიერციგი ოთხას ორმოცდასამი
444 პარადჰუნდერტვიერუნდვიერციგი ოთხას ორმოცდაოთხი
445 frihundertfünfundvierzig ოთხას ორმოცდახუთი
446 პარადჰუნდერცეჩსუნდვიერციგი ოთხას ორმოცდაექვსი
447 პარადჰუნდერციებენუნდივიერციგი ოთხას ორმოცდაშვიდი
448 პარასკევსუნდერტახტუნდვიერციგი ოთხას ორმოცდარვა
449 frihundertneunundvierzig ოთხას ორმოცდაცხრამეტი
450 პარასკევსუნდერტფენგი ოთხას ორმოცდაათი
451 frihunderteinundfünfzig ოთხას ორმოცდა ერთი
452 პარადჰუნდერცვეიუნდფენფზიგი ოთხას ორმოცდათორმეტი
453 პარასკევი ოთხას ორმოცდათორმეტი
454 frihundertvierundfünfzig ოთხას ორმოცდათოთხმეტი
455 პარასკევი ოთხას ორმოცდახუთი
456 პარასკევი ოთხას ორმოცდათექვსმეტი
457 პარასკევი ოთხას ორმოცდაშვიდი
458 პარასკევსუნდერტახტუნდფინგზიგი ოთხას ორმოცდათვრამეტი
459 frihundertneunundfünfzig ოთხას ორმოცდაცხრა
460 პარადჰუნდერცეჩზიგი ოთხას სამოცი
461 პარასკევი ოთხას სამოცი ერთი
462 პარადჰუნდერცვეიუნდსჩზიგი ოთხას სამოცდათორმეტი
463 პარასკევი ოთხას სამოცდასამი
464 frihundertvierundsechzig ოთხას სამოცდათოთხმეტი
465 frihundertfünfundsechzig ოთხას სამოცდახუთი
466 პარასკევი ოთხას სამოცი ექვსი
467 პარასკევი ოთხას სამოცდაშვიდი
468 პარასკევი ოთხას სამოცდარვა
469 frihundertneunundsechzig ოთხას სამოცი ცხრა
470 პარადჰუნდერციებზიგი ოთხას სამოცდაათი
471 პარასკევი ოთხას სამოცდათერთმეტი
472 პარადჰუნდერცვეიუნდსიებზიგი ოთხას სამოცდათორმეტი
473 პარასკევი ოთხას სამოცდათორმეტი
474 პარასკევსჰუნდერტვიერუნდსიებზიგი ოთხას სამოცდათოთხმეტი
475 პარასკევიანი დაფინანსება ოთხას სამოცდათხუთმეტი
476 პარადჰუნდერცეჩსუნდსიებზიგი ოთხას სამოცდაექვსმეტი
477 პარადჰუნდერციებენუნდიზებიზიგი ოთხას სამოცდათორმეტი
478 პარასკევსჰუნდერტახტუნდსეიბიზიგი ოთხას სამოცდათვრამეტი
479 პარასკევსჰუნდერტნეუნუნდისიბზიგი ოთხას სამოცდაცხრამეტი
480 პარასკევსუნდერტახციგი ოთხას ოთხმოცი
481 პარასკევი ოთხას ოთხმოცდაერთი
482 პარასკევი ოთხას ოთხმოცდათორმეტი
483 frihundertdreiundachtzig ოთხას ოთხმოცდასამი
484 პარასკევი ოთხას ოთხმოცდაოთხი
485 frihundertfünfundachtzig ოთხას ოთხმოცდახუთი
486 პარასკევი ოთხას ოთხმოცდაექვსი
487 პარასკევი ოთხას ოთხმოცდაშვიდი
488 პარასკევსუნდერტახტუნდახციგი ოთხას ოთხმოცდარვა
489 პარასკევსჰუნდერტნეუნუნდახციგი ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი
490 პარასკევი ხუნდერტნეუნზიგი ოთხას ოთხმოცდაათი
491 frihunderteinundneunzig ოთხას ოთხმოცდათერთმეტი
492 frihundertzweiundneunzig ოთხას ოთხმოცდათორმეტი
493 frihundertdreiundneunzig ოთხას ოთხმოცდათორმეტი სამი
494 frihundertvierundneunzig ოთხას ოთხმოცდათოთხმეტი
495 frihundertfünfundneunzig ოთხას ოთხმოცდახუთი
496 პარადჰუნდერცეჩსუნდნეუნზიგი ოთხას ოთხმოცდათექვსმეტი
497 პარადჰუნდერციებენუნდნეუნზიგი ოთხას ოთხმოცდათორმეტი
498 პარასკევსუნდერტახტუნდნეუნზიგი ოთხას ოთხმოცდათვრამეტი
499 frihundertneunundneunzig ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი
500 funfhundert ხუთასი
501 fünfhundersteins ხუთას ერთი
502 ფინფუნდერცვეი ხუთას ორი
503 funfhundertdrei ხუთას სამი
504 fünfhundertvier ხუთას ოთხი
505 fünfhundertfünf ხუთას ხუთი
506 fünfhundertsechs ხუთას ექვსს
507 funfhundertsieben ხუთას შვიდი
508 funhundertacht ხუთას რვა
509 fünfhundertneun ხუთას ცხრა
510 funfhundertzehn ხუთას ათი
511 funfhundertelf ხუთასი თერთმეტი
512 fünfhundertzwolf ხუთას თორმეტი
513 fünfhundertdreizehn ხუთას ცამეტი
514 fünfhundertvierzehn ხუთას თოთხმეტი
515 fünfhundertfünfzehn ხუთას თხუთმეტი
516 fünfhundertsechzehn ხუთას თექვსმეტი
517 fünfhundertsiebzehn ხუთას ჩვიდმეტი
518 funfhundertachtzehn ხუთას თვრამეტი
519 fünfhundertneunzehn ხუთასი ცხრამეტი
520 funfhundertzwanzig ხუთასი ოცი
521 fünfhunderteinundzwanzig ხუთას ოცდაერთი
522 fünfhundertzweiundzwanzig ხუთას ოცდაორი
523 fünfhundertdreiundzwanzig ხუთას ოცდასამი
524 fünfhundertvierundzwanzig ხუთას ოცდაოთხი
525 fünfhundertfünfundzwanzig ხუთას ოცდახუთი
526 fünfhundertsechsundzwanzig ხუთას ოცდაექვსი
527 fünfhundertsiebenundzwanzig ხუთას ოცდაშვიდი
528 fünfhundertachtundzwanzig ხუთას ოცდარვა
529 fünfhundertneunundzwanzig ხუთას ოცდაცხრა
530 funfhundertdreissig ხუთას ოცდაათი
531 fünfhunderteinunddreißig ხუთას ოცდათერთმეტი
532 fünfhundertzweiunddreißig ხუთას ოცდათორმეტი
533 fünfhundertdreiunddreißig ხუთას ოცდათორმეტი
534 fünfhundertvierunddreißig ხუთას ოცდათოთხმეტი
535 fünfhundertfünfunddreißig ხუთას ოცდათხუთმეტი
536 fünfhundertsechsunddreißig ხუთას ოცდაექვსმეტი
537 fünfhundertsiebenunddreißig ხუთას ოცდათექვსმეტი
538 fünfhundertachtunddreißig ხუთას ოცდათვრამეტი
539 fünfhundertneununddreißig ხუთას ოცდაცხრა
540 fünfhundertvierzig ხუთას ორმოცი
541 fünfhunderteinundvierzig ხუთას ორმოცდაერთი
542 fünfhundertzweiundvierzig ხუთას ორმოცდაორი
543 fünfhundertdreiundvierzig ხუთას ორმოცდასამი
544 fünfhundertvierundvierzig ხუთას ორმოცდაოთხი
545 fünfhundertfünfundvierzig ხუთას ორმოცდახუთი
546 fünfhundertsechsundvierzig ხუთას ორმოცდაექვსი
547 fünfhundertsiebenundvierzig ხუთას ორმოცდაშვიდი
548 fünfhundertachtundvierzig ხუთას ორმოცდარვა
549 fünfhundertneunundvierzig ხუთას ორმოცდაცხრა
550 fünfhundertfünfzig ხუთას ორმოცდაათი
551 fünfhunderteinundfünfzig ხუთას ორმოცდათერთმეტი
552 fünfhundertzweiundfünfzig ხუთას ორმოცდათორმეტი
553 fünfhundertdreiundfünfzig ხუთას ორმოცდათორმეტი
554 fünfhundertvierundfünfzig ხუთას ორმოცდათოთხმეტი
555 fünfhundertfünfundfünfzig ხუთას ორმოცდახუთი
556 fünfhundertsechsundfünfzig ხუთას ორმოცდაექვსმეტი
557 fünfhundertsiebenundfünfzig ხუთას ორმოცდაშვიდი
558 fünfhundertachtundfünfzig ხუთას ორმოცდარვა
559 fünfhundertneunundfünfzig ხუთას ორმოცდაცხრამეტი
560 fünfhundertsechzig ხუთას სამოცი
561 fünfhunderteinundsechzig ხუთას სამოცი ერთი
562 fünfhundertzweiundsechzig ხუთას სამოცდათორმეტი
563 fünfhundertdreiundsechzig ხუთას სამოცდასამი
564 fünfhundertvierundsechzig ხუთას სამოცდათოთხმეტი
565 fünfhundertfünfundsechzig ხუთას სამოცდახუთი
566 fünfhundertsechsundsechzig ხუთას სამოცი ექვსი
567 fünfhundertsiebenundsechzig ხუთას სამოცდაშვიდი
568 fünfhundertachtundsechzig ხუთას სამოცდარვა
569 fünfhundertneunundsechzig ხუთას სამოცი ცხრა
570 მხიარულება ხუთას სამოცდაათი
571 fünfhunderteinundsiebzig ხუთას სამოცდათერთმეტი
572 fünfhundertzweiundsiebzig ხუთას სამოცდათორმეტი
573 fünfhundertdreiundsiebzig ხუთას სამოცდათორმეტი
574 fünfhundertvierundsiebzig ხუთას სამოცდათოთხმეტი
575 fünfhundertfünfundsiebzig ხუთას სამოცდათხუთმეტი
576 fünfhundertsechsundsiebzig ხუთას სამოცდაექვსმეტი
577 fünfhundertsiebenundsiebzig ხუთას სამოცდაშვიდი
578 fünfhundertachtundsiebzig ხუთას სამოცდათვრამეტი
579 fünfhundertneunundsiebzig ხუთას სამოცდაცხრამეტი
580 funfhundertachtzig ხუთას ოთხმოცი
581 fünfhunderteinundachtzig ხუთას ოთხმოცი ერთი
582 fünfhundertzweiundachtzig ხუთას ოთხმოცდათორმეტი
583 fünfhundertdreiundachtzig ხუთას ოთხმოცდასამი
584 fünfhundertvierundachtzig ხუთას ოთხმოცდაოთხი
585 fünfhundertfünfundachtzig ხუთას ოთხმოცდახუთი
586 fünfhundertsechsundachtzig ხუთას ოთხმოცდაექვსი
587 fünfhundertsiebenundachtzig ხუთას ოთხმოცდაშვიდი
588 fünfhundertachtundachtzig ხუთას ოთხმოცდარვა
589 fünfhundertneunundachtzig ხუთას ოთხმოცდაცხრამეტი
590 fünfhundertneunzig ხუთას ოთხმოცდაათი
591 fünfhunderteinundneunzig ხუთას ოთხმოცდათერთმეტი
592 fünfhundertzweiundneunzig ხუთას ოთხმოცდათორმეტი
593 fünfhundertdreiundneunzig ხუთასი - ოთხმოცდათორმეტი სამი
594 fünfhundertvierundneunzig ხუთას ოთხმოცდათოთხმეტი
595 fünfhundertfünfundneunzig ხუთას ოთხმოცდახუთი
596 fünfhundertsechsundneunzig ხუთას ოთხმოცდათექვსმეტი
597 fünfhundertsiebenundneunzig ხუთას ოთხმოცდაშვიდი
598 fünfhundertachtundneunzig ხუთას ოთხმოცდათვრამეტი
599 fünfhundertneunundneunzig ხუთას ოთხმოცდაცხრამეტი
600 სეჩუნდერტი ექვსასი
601 სეჩუნდერტეინები ექვსას ერთი
602 სეჩუნდერცვეი ექვსას ორი
603 სეჩუნდერტრეი ექვსას სამი
604 სეჩუნდერტვიერი ექვსას ოთხი
605 sechshundertfunf ექვსას ხუთი
606 სეჩშუნდერცეჩები ექვსას ექვსს
607 სეჩუნდერციებენ ექვსას შვიდი
608 სეჩუნდერტახტი ექვსას რვა
609 სეჩშუნდერტნეუნი ექვსას ცხრა
610 სეჩშუნდერტჟენი ექვსას ათი
611 sechshundertelf ექვსას თერთმეტი
612 სეჩშუნდერცვულფი ექვსას თორმეტი
613 სეჩუნდერტრეიზენ ექვსას ცამეტი
614 სეჩუნდერტვიერჟენ ექვსას თოთხმეტი
615 sechshundertfünfzehn ექვსას თხუთმეტი
616 სეჩშუნდერცეჩჟეჰენი ექვსას თექვსმეტი
617 სეჩუნდერციებეჟნე ექვსას ჩვიდმეტი
618 sechshundertachtzehn ექვსას თვრამეტი
619 სეჩშუნდერტნეუნჟენი ექვსას ცხრამეტი
620 სეჩუნდერცვანზიგი ექვსას ოცი
621 sechshunderteinundzwanzig ექვსას ოცდაერთი
622 სეჩშუნდერცვეიუნძვანზიგი ექვსას ოცდაორი
623 სეჩშუნდერტრეიუნძვანზიგი ექვსას ოცდასამი
624 სეჩუნდერტვიერუნძვანზიგი ექვსას ოცდაოთხი
625 sechshundertfünfundzwanzig ექვსას ოცდახუთი
626 სეჩშუნდერტცეჩსუნძვანზიგი ექვსას ოცდაექვსი
627 სეჩშუნდერციებენუნძვანზიგი ექვსას ოცდაშვიდი
628 sechshundertachtundzwanzig ექვსას ოცდარვა
629 სეჩშუნდერტნეუნუნძვანზიგი ექვსას ოცდაცხრა
630 sechshundertdreißig ექვსას ოცდაათი
631 sechshunderteinunddreißig ექვსას ოცდათერთმეტი
632 sechshundertzweiunddreißig ექვსას ოცდათორმეტი
633 sechshundertdreiunddreißig ექვსას ოცდათორმეტი
634 sechshundertvierunddreißig ექვსას ოცდათოთხმეტი
635 sechshundertfünfunddreißig ექვსას ოცდათხუთმეტი
636 sechshundertsechsunddreißig ექვსას ოცდათექვსმეტი
637 sechshundertsiebenunddreißig ექვსას ოცდათორმეტი
638 sechshundertachunddreißig ექვსას ოცდათვრამეტი
639 sechshundertneununddreißig ექვსას ოცდაცხრამეტი
640 სეჩუნდერტვიერციგი ექვსას ორმოცი
641 სეჩშუნდერტეინუნდვიერციგი ექვსას ორმოცდაერთი
642 სეჩშუნდერცვეიუნდვიერციგი ექვსას ორმოცდაორი
643 სეჩუნდერტრეიუნდვიერციგი ექვსას ორმოცდასამი
644 სეჩშუნდერტვიერუნდვიერციგი ექვსას ორმოცდაოთხი
645 sechshundertfünfundvierzig ექვსას ორმოცდახუთი
646 სეჩშუნდერცეჩსუნდვიერციგი ექვსას ორმოცდაექვსი
647 სეჩუნდერციებენუნდვიერციგი ექვსას ორმოცდაშვიდი
648 sechshundertachundvierzig ექვსას ორმოცდარვა
649 სეჩშუნდერტნეუნუნდვიერციგი ექვსას ორმოცდაცხრამეტი
650 sechshundertfünfzig ექვსას ორმოცდაათი
651 sechshunderteinundfünfzig ექვსას ორმოცდა ერთი
652 sechshundertzweiundfünfzig ექვსას ორმოცდათორმეტი
653 sechshundertdreiundfünfzig ექვსას ორმოცდათორმეტი
654 sechshundertvierundfünfzig ექვსას ორმოცდათოთხმეტი
655 sechshundertfünfundfünfzig ექვსას ორმოცდახუთი
656 sechshundertsechsundfünfzig ექვსას ორმოცდათექვსმეტი
657 sechshundertsiebenundfünfzig ექვსას ორმოცდაშვიდი
658 sechshundertachundfünfzig ექვსას ორმოცდათვრამეტი
659 sechshundertneunundfünfzig ექვსას ორმოცდაცხრამეტი
660 სეჩუნდერცეჩზიგი ექვსასი და სამოცი
661 sechshunderteinundsechzig ექვსას სამოცი ერთი
662 სეჩშუნდერცვეიუნდსჩზიგი ექვსას სამოცდათორმეტი
663 სეჩშუნდერტრეიუნდსეჩზიგი ექვსას სამოცდასამი
664 sechshundertvierundsechzig ექვსას სამოცი ოთხას
665 sechshundertfünfundsechzig ექვსას სამოცდახუთი
666 სეჩშუნდერტცეჩსუნდსეჩზიგი ექვსასი სამოცი ექვსი
667 სეჩუნდერციეებენუნდშექზიგი ექვსას სამოცდაშვიდი
668 sechshundertachtundsechzig ექვსას სამოცდარვა
669 სეჩშუნდერტნეუნუნდსეჩზიგი ექვსას სამოცი ცხრა
670 sechshundertsiebzig ექვსას სამოცდაათი
671 sechshunderteinundsiebzig ექვსას სამოცდათერთმეტი
672 სეჩშუნდერცვეიუნდსიებზიგი ექვსას სამოცდათორმეტი
673 სეჩუნდერტრეიუნდსიებზიგი ექვსას სამოცდათორმეტი
674 sechshundertvierundsiebzig ექვსას სამოცდათოთხმეტი
675 sechshundertfünfundsiebzig ექვსას სამოცდათხუთმეტი
676 სეჩშუნდერტცეჩსუნდსიებზიგი ექვსას სამოცდათექვსმეტი
677 სეჩშუნდერციებენუნდისიბზიგი ექვსას სამოცდათორმეტი
678 sechshundertachtundsiebzig ექვსას სამოცდათვრამეტი
679 სეჩშუნდერტნეუნუნდსიებზიგი ექვსას სამოცდაცხრამეტი
680 sechshundertachtzig ექვსას ოთხმოცი
681 sechshunderteinundachtzig ექვსას ოთხმოცი ერთი
682 სეჩშუნდერცვეიუნდახტიციგი ექვსას ოთხმოცდათორმეტი
683 sechshundertdreiundachtzig ექვსას ოთხმოცდასამი
684 sechshundertvierundachtzig ექვსას ოთხმოცდაოთხი
685 sechshundertfünfundachtzig ექვსას ოთხმოცდახუთი
686 სეჩშუნდერტცეჩსუნდაჩციგი ექვსას ოთხმოცდაექვსი
687 sechshundertsiebenundachtzig ექვსას ოთხმოცდაშვიდი
688 sechshundertachtundachtzig ექვსას ოთხმოცდარვა
689 სეჩშუნდერტნეუნუნდახციგი ექვსას ოთხმოცდაცხრამეტი
690 სეჩშუნდერტნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდაათი
691 სეჩშუნდტერტეინუნდნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდათერთმეტი
692 სეჩშუნდერცვეიუნდნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდათორმეტი
693 სეჩშუნდერტრეიუნდნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდათორმეტი
694 სეჩშუნდერტვიერუნდნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდათოთხმეტი
695 sechshundertfünfundneunzig ექვსას ოთხმოცდახუთი
696 სეჩშუნდერცეჩსუნდნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდათექვსმეტი
697 სეჩშუნდერციებენუნდნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდაშვიდი
698 sechshundertachtundneunzig ექვსას ოთხმოცდათვრამეტი
699 სეჩშუნდერტნეუნუნდნეუნზიგი ექვსას ოთხმოცდაცხრამეტი
700 სიბჰუნდერტი შვიდასი
701 siebenhundersteins შვიდასი და ერთი
702 სიბენჰუნდერცვეი შვიდასი ორი
703 siebenhundertdrei შვიდასი სამი
704 siebhundertvier შვიდასი ოთხი
705 siebenhundertfunf შვიდასი ხუთი
706 siebhundertsechs შვიდასი ექვსი
707 siebenhundertsieben შვიდასი შვიდი
708 siebhundertacht შვიდასი რვა
709 სიბენჰუნდერტნეუნი შვიდასი ცხრა
710 სიბჰუნდერძენი შვიდასი ათი
711 siebenhundertelf შვიდასი თერთმეტი
712 ზიბენჰუნდერცვულფი შვიდასი თორმეტი
713 siebenhundertdreizehn შვიდასი ცამეტი
714 siebenhundertvierzehn შვიდასი თოთხმეტი
715 siebenhundertfünfzehn შვიდასი თხუთმეტი
716 siebenhundertsechzehn შვიდასი თექვსმეტი
717 სიბენჰუნდერციებზენი შვიდასი ჩვიდმეტი
718 siebenhundertachtzehn შვიდასი თვრამეტი
719 siebenhundertneunzehn შვიდასი ცხრამეტი
720 სიბენჰუნდერცვანზიგი შვიდასი ოცი
721 siebenhunderteinundzwanzig შვიდასი ოცდაერთი
722 siebenhundertzweiundzwanzig შვიდასი ოცდაორი
723 siebenhundertdreiundzwanzig შვიდასი ოცდასამი
724 siebenhundertvierundzwanzig შვიდასი ოცდაოთხი
725 siebenhundertfünfundzwanzig შვიდასი ოცდახუთი
726 siebenhundertsechsundzwanzig შვიდასი ოცდაექვსი
727 siebenhundertsiebenundzwanzig შვიდასი ოცდაშვიდი
728 siebenhundertachtundzwanzig შვიდასი ოცდარვა
729 siebenhundertneunundzwanzig შვიდასი ოცდაცხრა
730 siebenhundertdreißig შვიდასი ოცდაათი
731 siebenhunderteinunddreißig შვიდასი ოცდათერთმეტი
732 siebenhundertzweiunddreißig შვიდასი ოცდათორმეტი
733 siebenhundertdreiunddreißig შვიდასი ოცდათორმეტი
734 siebenhundertvierunddreißig შვიდასი ოცდათოთხმეტი
735 siebenhundertfünfunddreißig შვიდასი ოცდათხუთმეტი
736 siebenhundertsechsunddreißig შვიდასი ოცდაექვსმეტი
737 siebenhundertsiebenunddreißig შვიდასი ოცდათორმეტი
738 siebenhundertachtunddreißig შვიდასი ოცდათვრამეტი
739 siebenhundertneununddreißig შვიდასი ოცდაცხრა
740 siebenhundertvierzig შვიდასი ორმოცი
741 siebenhunderteinundvierzig შვიდასი ორმოცდაერთი
742 siebenhundertzweiundvierzig შვიდასი ორმოცდაორი
743 siebenhundertdreiundvierzig შვიდასი ორმოცდასამი
744 siebenhundertvierundvierzig შვიდასი ორმოცდაოთხი
745 siebenhundertfünfundvierzig შვიდასი ორმოცდახუთი
746 siebenhundertsechsundvierzig შვიდასი ოთხმოცდაექვსი
747 siebenhundertsiebenundvierzig შვიდასი ორმოცდაშვიდი
748 siebenhundertachtundvierzig შვიდასი ორმოცდარვა
749 siebenhundertneunundvierzig შვიდასი ორმოცდაცხრამეტი
750 siebenhundertfünfzig შვიდასი ორმოცდაათი
751 siebenhunderteinundfünfzig შვიდასი ორმოცდათერთმეტი
752 siebenhundertzweiundfünfzig შვიდასი ორმოცდათორმეტი
753 siebenhundertdreiundfünfzig შვიდასი ორმოცდათორმეტი
754 siebenhundertvierundfünfzig შვიდასი ორმოცდათოთხმეტი
755 siebenhundertfünfundfünfzig შვიდასი ორმოცდახუთი
756 siebenhundertsechsundfünfzig შვიდასი ორმოცდათექვსმეტი
757 siebenhundertsiebenundfünfzig შვიდასი ორმოცდაშვიდი
758 siebenhundertachtundfünfzig შვიდასი ორმოცდათვრამეტი
759 siebenhundertneunundfünfzig შვიდასი ორმოცდაცხრამეტი
760 siebhundertsechzig შვიდასი სამოცი
761 siebenhunderteinundsechzig შვიდასი სამოცდათერთმეტი
762 siebenhundertzweiundsechzig შვიდასი სამოცდათორმეტი
763 siebenhundertdreiundsechzig შვიდასი სამოცდასამი
764 siebenhundertvierundsechzig შვიდასი სამოცდათოთხმეტი
765 siebenhundertfünfundsechzig შვიდასი სამოცდახუთი
766 siebenhundertsechsundsechzig შვიდასი სამოცი ექვსი
767 siebenhundertsiebenundsechzig შვიდასი სამოცდაშვიდი
768 siebenhundertachtundsechzig შვიდასი სამოცდათვრამეტი
769 siebenhundertneunundsechzig შვიდასი სამოცი ცხრა
770 სიბენჰუნდერციებზიგ შვიდასი სამოცდაათი
771 siebenhunderteinundsiebzig შვიდასი სამოცდათერთმეტი
772 siebenhundertzweiundsiebzig შვიდასი სამოცდათორმეტი
773 siebenhundertdreiundsiebzig შვიდასი სამოცდათორმეტი სამი
774 siebenhundertvierundsiebzig შვიდასი სამოცდათოთხმეტი
775 siebenhundertfünfundsiebzig შვიდასი სამოცდათხუთმეტი
776 siebenhundertsechsundsiebzig შვიდასი სამოცდათექვსმეტი
777 სიბენჰუნდერციებენუნდსიებზიგ შვიდასი სამოცდათორმეტი
778 siebenhundertachtundsiebzig შვიდასი სამოცდათვრამეტი
779 siebenhundertneunundsiebzig შვიდასი სამოცდათორმეტი
780 სიბჰუნდერტახციგი შვიდასი ოთხმოცი
781 siebenhunderteinundachtzig შვიდასი ოთხმოცდაერთი
782 siebenhundertzweiundachtzig შვიდასი ოთხმოცდათორმეტი
783 siebenhundertdreiundachtzig შვიდასი ოთხმოცდათორმეტი
784 siebenhundertvierundachtzig შვიდასი ოთხმოცდაოთხი
785 siebenhundertfünfundachtzig შვიდასი ოთხმოცდახუთი
786 siebenhundertsechsundachtzig შვიდასი ოთხმოცდაექვსი
787 siebenhundertsiebenundachtzig შვიდასი ოთხმოცდაშვიდი
788 siebenhundertachtundachtzig შვიდასი ოთხმოცდარვა
789 siebenhundertneunundachtzig შვიდასი ოთხმოცდაცხრამეტი
790 siebenhundertneunzig შვიდასი ოთხმოცდაათი
791 siebenhunderteinundneunzig შვიდასი ოთხმოცდათერთმეტი
792 siebenhundertzweiundneunzig შვიდასი ოთხმოცდათორმეტი
793 siebenhundertdreiundneunzig შვიდასი ოთხმოცდათორმეტი სამი
794 siebenhundertvierundneunzig შვიდასი ოთხმოცდათოთხმეტი
795 siebenhundertfünfundneunzig შვიდასი ოთხმოცდახუთი
796 siebenhundertsechsundneunzig შვიდასი ოთხმოცდათექვსმეტი
797 siebenhundertsiebenundneunzig შვიდასი ოთხმოცდათორმეტი
798 siebenhundertachtundneunzig შვიდასი ოთხმოცდათვრამეტი
799 siebenhundertneunundneunzig შვიდასი ოთხმოცდაცხრამეტი
800 აჭთუნდერტი რვაასი
801 ახუნდერტეინები რვაას ერთი
802 ახუნდერცვეი რვაას ორი
803 ახთუნდერტდრეი რვაას სამი
804 ახტუნდერტვიერი რვაას ოთხი
805 achthundertfunf რვაას ხუთი
806 ახტჰუნდერცეხს რვაას ექვსს
807 ახთუნდერციებენი რვაას შვიდი
808 ახუნდერტახტი რვაას რვა
809 აჭუნდერტნეუნი რვაას ცხრა
810 ახთუნდერტჟენი რვაას ათი
811 საკუთარი თავის რვაას თერთმეტი
812 ახთუნდერცვოლფი რვაას თორმეტი
813 ახთუნდერტდრეიზენ რვაას ცამეტი
814 აჭთუნდერტვიერზენ რვაას თოთხმეტი
815 achthundertfünfzehn მერვე და თხუთმეტი
816 აჭთუნდერცეჭჟენი რვაას თექვსმეტი
817 ახთუნდერციებეჟენ რვაას ჩვიდმეტი
818 აჭთუნდერტახცხენი რვაას თვრამეტი
819 ახთუნდერტნეუნზენ რვაას ცხრამეტი
820 ახუნდერცვანზიგი რვაას ოცი
821 achthunderteinundzwanzig რვაას ოცდაერთი
822 ახთუნდერტცვეიუნძვანზიგი რვაას ოცდაორი
823 ახთუნტერდტრეიუნძვანზიგი რვაას ოცდასამი
824 ახთუნდერტვიერუნძვანზიგ რვაას ოცდაოთხი
825 achthundertfünfundzwanzig რვაას ოცდახუთი
826 achthundertsechsundzwanzig რვაას ოცდაექვსი
827 ახნუნდერციებენუნძვანზიგი რვაას ოცდაშვიდი
828 ახთუნდერტახტუნძვანზიგ რვაას ოცდარვა
829 აჭთუნდერტნეუნუნძვანზიგ რვაას ოცდაცხრა
830 ახტუნდერტდრეისიგი რვაას ოცდაათი
831 achthunderteinunddreißig რვაას ოცდათერთმეტი
832 achthundertzweiunddreißig რვაას ოცდათორმეტი
833 achthundertdreiunddreißig რვაას ოცდათორმეტი
834 achthundertvierunddreißig რვაას ოცდათოთხმეტი
835 achthundertfünfunddreißig რვაას ოცდათხუთმეტი
836 achthundertsechsunddreißig რვაას ოცდათექვსმეტი
837 achthundertsiebenunddreißig რვა ოცდათორმეტი
838 achthundertachunddreißig რვაას ოცდათვრამეტი
839 achthundertneununddreißig რვაას ოცდაცხრა
840 ახთუნდერტვიერციგი რვაას ორმოცი
841 achthunderteinundvierzig რვაას ორმოცდაერთი
842 achthundertzweiundvierzig რვაას ორმოცდაორი
843 achthundertdreiundvierzig რვაას ორმოცდასამი
844 achthundertvierundvierzig რვაას ორმოცდაოთხი
845 achthundertfünfundvierzig რვაას ორმოცდახუთი
846 achthundertsechsundvierzig რვაას ორმოცდაექვსი
847 ახთუნდერციებენუნდვიერზიგ რვაას ორმოცდაშვიდი
848 ახთუნდერტახტუნდვიერციგი რვაას ორმოცდარვა
849 achthundertneunundvierzig რვაას ორმოცდაცხრა
850 achthundertfunfzig რვაას ორმოცდაათი
851 achthunderteinundfünfzig რვაას ორმოცდაათი ერთი
852 achthundertzweiundfünfzig რვაას ორმოცდათორმეტი
853 achthundertdreiundfünfzig რვაას ორმოცდათორმეტი
854 achthundertvierundfunfzig რვაას ორმოცდათოთხმეტი
855 achthundertfünfundfünfzig რვაას ორმოცდახუთი
856 achthundertsechsundfünfzig რვაას ორმოცდათექვსმეტი
857 achthundertsiebenundfünfzig რვაას ორმოცდაშვიდი
858 achthundertachundfünfzig რვაას ორმოცდათვრამეტი
859 achthundertneunundfünfzig რვაას ორმოცდაცხრამეტი
860 achtundertsechzig რვაას სამოცი
861 achthunderteinundsechzig რვაას სამოცი ერთი
862 ახთუნდერტცვეიუნდსჩზიგი რვაას სამოცდაორი
863 achthundertdreiundsechzig რვაას სამოცდასამი
864 achthundertvierundsechzig რვაას სამოცი ოთხი
865 achthundertfünfundsechzig რვაას სამოცდახუთი
866 achthundertsechsundsechzig რვაას სამოცი ექვსი
867 ახთუნდერციებენუნდსეჩზიგ რვაას სამოცდაშვიდი
868 achthundertachtundsechzig რვაას სამოცდარვა
869 achthundertneunundsechzig რვაას სამოცი ცხრა
870 ახთუნდერციებზიგი რვაას სამოცდაათი
871 ახთუნდერტეინუნდსიებზიგ რვაას სამოცდათერთმეტი
872 ახთუნდერტცვეიუნდსიებზიგი რვაას სამოცდათორმეტი
873 ახთუნტერდტრეიუნდსიებზიგი რვაას სამოცდათორმეტი სამი
874 ახთუნდერტვიერუნდსიებზიგ რვაას სამოცდათოთხმეტი
875 achthundertfünfundsiebzig რვაას სამოცდათხუთმეტი
876 აჭთუნდერცეხსუნდსიებზიგ რვაას სამოცდაექვსმეტი
877 ახთუნდერციებენუნდსიებზიგი რვაას სამოცდაშვიდი
878 ახთუნდერტახტუნდსიებზიგ რვაას სამოცდათვრამეტი
879 აჭთუნდერტნეუნუნდსიებზიგ რვაას სამოცდაცხრამეტი
880 ახტუნდერტახციგი რვაას ოთხმოცი
881 ახთუნდერტეინუნდაჩციგ რვაას ოთხმოცი ერთი
882 achthundertzweiundachtzig რვაას ოთხმოცდათორმეტი
883 ახთუნდერტდრეიუნდაჩციგ რვაას ოთხმოცდასამი
884 ახთუნდერტვიერუნდაჩციგი რვაას ოთხმოცდაოთხი
885 achthundertfünfundachtzig რვაას ოთხმოცდახუთი
886 achthundertsechsundachtzig რვაას ოთხმოცდაექვსი
887 ახთუნდერციებენუნდაჩციგ რვაას ოთხმოცდაშვიდი
888 ახთუნდერტახტუნდაჩციგ რვაას ოთხმოცდარვა
889 ახთუნდერტნეუნუნდაჩციგ რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი
890 აჭჰუნდერტნეუნზიგ რვაას ოთხმოცდაათი
891 achthunderteinundneunzig რვაას ოთხმოცდათერთმეტი
892 აჩუნდერტცვეიუნდნეუნზიგი რვაას ოთხმოცდათორმეტი
893 achthundertdreiundneunzig რვაას ოთხმოცდათორმეტი
894 achthundertvierundneunzig რვაას ოთხმოცდათოთხმეტი
895 achthundertfünfundneunzig რვაას ოთხმოცდათხუთმეტი
896 achthundertsechsundneunzig რვაას ოთხმოცდათექვსმეტი
897 აჭთუნდერციებენუნდნეუნზიგ რვაას ოთხმოცდაშვიდი
898 achthundertachtundneunzig რვაას ოთხმოცდათვრამეტი
899 achthundertneunundneunzig რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი
900 ნეუნჰუნდერტი ცხრაასი
901 ნეუნჰუნდერტეინები ცხრაას ერთი
902 ნეუნჰუნდერცვეი ცხრაას ორი
903 ნეუნჰუნდერტრეი ცხრაას სამი
904 ნეუნჰენდერტვიერი ცხრაას ოთხი
905 neunhundertfunf ცხრაას ხუთი
906 neunhundertsechs ცხრაას ექვსი
907 ნეუნჰუნდერციებენ ცხრაას შვიდი
908 ნეუნჰუნდერტახტი ცხრაას რვა
909 ნეუნჰუნდერტნეუნი ცხრაას ცხრა
910 ნეუნჰუნდერცენი ცხრაას ათი
911 neunhundertelf ცხრაას თერთმეტი
912 ნეუნჰუნდერცვოლფი ცხრამეტი და თორმეტი
913 neunhundertdreizehn ცხრაას ცამეტი
914 ნეუნჰუნდერტვიერზენი ცხრაას თოთხმეტი
915 neunhundertfünfzehn ცხრაას თხუთმეტი
916 ნეუნჰუნდერცეჩჟენი ცხრაას თექვსმეტი
917 ნეუნჰუნდერციებზენ ცხრაას ჩვიდმეტი
918 ნეუნჰუნდერტახტზენი ცხრაას თვრამეტი
919 neunhundertneunzehn ცხრაას ცხრამეტი
920 ნეუნჰუნდერცვანზიგი ცხრაას ოცი
921 ნეუნჰუნდერტეინუნძვანზიგი ცხრაას ოცდაერთი
922 ნეუნჰუნდერცვეიუნძვანზიგი ცხრაას ოცდაორი
923 ნეუნჰუნდერტრეიუნძვანზიგი ცხრაას ოცდასამი
924 ნეუნჰუნდერტვიერუნძვანზიგი ცხრაას ოცდაოთხი
925 neunhundertfünfundzwanzig ცხრაას ოცდახუთი
926 neunhundertsechsundzwanzig ცხრაას ოცდაექვსი
927 neunhundertsiebenundzwanzig ცხრაას ოცდაშვიდი
928 neunhundertachtundzwanzig ცხრაას ოცდარვა
929 ნეუნჰუნდერტნეუნუნძვანზიგი ცხრაას ოცდაცხრა
930 neunhundertdreißig ცხრაას ოცდაათი
931 neunhunderteinunddreißig ცხრაას ოცდათერთმეტი
932 neunhundertzweiunddreißig ცხრაას ოცდათორმეტი
933 neunhundertdreiunddreißig ცხრაას ოცდათორმეტი
934 neunhundertvierunddreißig ცხრაას ოცდათოთხმეტი
935 neunhundertfünfunddreißig ცხრაას ოცდათხუთმეტი
936 neunhundertsechsunddreißig ცხრაას ოცდათექვსმეტი
937 neunhundertsiebenunddreißig ცხრაას ოცდათორმეტი
938 neunhundertachtunddreißig ცხრაას ოცდათვრამეტი
939 neunhundertneununddreißig ცხრაას ოცდაცხრა
940 ნეუნჰუნდერტვიერციგი ცხრაას ორმოცი
941 neunhunderteinundvierzig ცხრაას ორმოცდაერთი
942 ნეუნჰუნდერცვეიუნდვიერციგი ცხრაას ორმოცდაორი
943 neunhundertdreiundvierzig ცხრაას ორმოცდასამი
944 neunhundertvierundvierzig ცხრაას ორმოცდაოთხი
945 neunhundertfünfundvierzig ცხრაას ორმოცდახუთი
946 neunhundertsechsundvierzig ცხრაას ორმოცდაექვსი
947 neunhundertsiebenundvierzig ცხრაას ორმოცდაშვიდი
948 neunhundertachtundvierzig ცხრაას ორმოცდარვა
949 neunhundertneunundvierzig ცხრაას ორმოცდაცხრა
950 neunhundertfünfzig ცხრაას ორმოცდაათი
951 neunhunderteinundfünfzig ცხრაას ორმოცდა ერთი
952 neunhundertzweiundfünfzig ცხრაას ორმოცდათორმეტი
953 neunhundertdreiundfünfzig ცხრაას ორმოცდათორმეტი
954 neunhundertvierundfünfzig ცხრაას ორმოცდათოთხმეტი
955 neunhundertfünfundfünfzig ცხრაას ორმოცდახუთი
956 neunhundertsechsundfünfzig ცხრაას ორმოცდაექვსმეტი
957 neunhundertsiebenundfünfzig ცხრაას ორმოცდაშვიდი
958 neunhundertachtundfünfzig ცხრაას ორმოცდათვრამეტი
959 neunhundertneunundfünfzig ცხრაას ორმოცდაცხრამეტი
960 neunhundertsechzig ცხრაას სამოცი
961 neunhunderteinundsechzig ცხრაას სამოცი ერთი
962 neunhundertzweiundsechzig ცხრაას სამოცდათორმეტი
963 neunhundertdreiundsechzig ცხრაას სამოცდასამი
964 neunhundertvierundsechzig ცხრაას სამოცდათოთხმეტი
965 neunhundertfünfundsechzig ცხრაას სამოცდახუთი
966 neunhundertsechsundsechzig ცხრაას სამოცი ექვსი
967 neunhundertsiebenundsechzig ცხრაას სამოცდაშვიდი
968 neunhundertachtundsechzig ცხრაას სამოცდარვა
969 neunhundertneunundsechzig ცხრაას სამოცი ცხრა
970 ნეუნჰუნდერციებზიგი ცხრაას სამოცდაათი
971 ნეუნჰუნდერტეინუნდსიებზიგ ცხრაას სამოცდათერთმეტი
972 neunhundertzweiundsiebzig ცხრაას სამოცდათორმეტი
973 neunhundertdreiundsiebzig ცხრაას სამოცდათორმეტი სამი
974 ნეუნჰუნდერტვიერუნდსიებზიგ ცხრაას სამოცდათოთხმეტი
975 neunhundertfünfundsiebzig ცხრაას სამოცდათხუთმეტი
976 neunhundertsechsundsiebzig ცხრაას სამოცდათექვსმეტი
977 ნეუნჰუნდერციებენუნდსიებზიგ ცხრაას სამოცდათორმეტი
978 ნეუნჰუნდერტახტუნდსიებზიგ ცხრაას სამოცდათვრამეტი
979 ნეუნჰუნდერტნეუნუნდსიებზიგ ცხრაას სამოცდაცხრამეტი
980 ნეუნჰუნდერტახციგი ცხრაას ოთხმოცი
981 neunhunderteinundachtzig ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი
982 neunhundertzweiundachtzig ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი
983 neunhundertdreiundachtzig ცხრაას ოთხმოცდასამი
984 neunhundertvierundachtzig ცხრაას ოთხმოცდაოთხი
985 neunhundertfünfundachtzig ცხრაას ოთხმოცდახუთი
986 neunhundertsechsundachtzig ცხრაას ოთხმოცდაექვსი
987 neunhundertsiebenundachtzig ცხრაას ოთხმოცდაშვიდი
988 neunhundertachtundachtzig ცხრაას ოთხმოცდარვა
989 neunhundertneunundachtzig ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი
990 ნეუნჰუნდერტნეუნზიგი ცხრაას ოთხმოცდაათი
991 neunhunderteinundneunzig ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი
992 neunhundertzweiundneunzig ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი
993 neunhundertdreiundneunzig ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი
994 neunhundertvierundneunzig ცხრაას ოთხმოცდათოთხმეტი
995 neunhundertfünfundneunzig ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი
996 neunhundertsechsundneunzig ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი
997 neunhundertsiebenundneunzig ცხრაას ოთხმოცდაშვიდი
998 neunhundertachtundneunzig ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი
999 neunhundertneunundneunzig ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი
1000 შემთხვევით ათასი

კარდინალები

როგორც ადრე ვთქვით, უმჯობესია, რომ პირველი ათი რიცხვი ზეპირად ისწავლოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში პირველი 20 უკეთესი იქნება:

Número Cardinal
0 null
1 eins
2 ორ
3 drei
4 ვერა
5 Fünf
6 SECHS
7 SIEBEN
8 acht
9 neu
10 ათი
11 elf
12 თორმეტი
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 secheათი
17 SIEBENათი
18 achtzehn
19 neunzehn

პირველი 12 რიცხვი არ ემორჩილება ნიმუშს. მათი სახელები უნიკალურია. დანარჩენი შედგება პირველი ათეულის (ჟენინის) კომბინაციით, რომელიც მოთავსებულია სუფიქსის სახით.

მაგალითად, 13 -ის სათქმელად თქვენ უნდა დაწეროთ «drei»ათი». გაითვალისწინეთ, რომ რიცხვი შედგება 3 (დრეი) პლუს სუფიქსი 10 (ჟენნი). ესპანურად ეს იგივეა, რაც თქვა სამი-ათი.

გაითვალისწინეთ, რომ 16 და 17 აქვს ვარიაცია თქვენი ერთეულის წერილობით. 20 წლიდან ციფრების წერაში იწყება სხვა ნიმუში, ადვილად გასაგები.

თუ გსურთ დაწეროთ ათეულობით 20 -დან 90 -მდე გერმანულად, თქვენ უბრალოდ უნდა მიუთითოთ ერთეულის სახელი პლუს სუფიქსი «ზიგ», ზოგიერთთან ერთად გამონაკლისი.

Número Cardinal
20 ზვანიzig
30 dreißიგი
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechezig
70 SIEBENzig
80 achtziger
90 neunzig

მიაქციეთ ყურადღება ოთხს გამონაკლისირა პირველში შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, რომ 2 იცვლება «zwei» - დან «zwan» - ში. 30 -ით სუფიქსი ხდება "ßig".

და ბოლო ორში, 60 და 70, "s" და "in" იკარგება თითოეულში შესაბამისად.

პირველი 20 რიცხვის და ათეულის 90 -ის ცოდნა, დანარჩენის გაგება მას არ აქვს გართულებები.

სხვა რიცხვების გამოსახატავად თქვენ უნდა დაიცვას ფორმატი: ერთეულის სახელი + კავშირი და + ათი სახელი. უფრო გრაფიკული რომ იყოს, ჩვენ დაგტოვებთ ჩამონათვალს 20 -დან 99 -მდე რიცხვებით გერმანულად. შემდეგ ჩვენ ავუხსნით, თუ როგორ იწერება დანარჩენი.

Número Cardinal
20 zwanzig
21 ეინუნძვანზიგი
22 ზვეიუნძვანზიგი
23 დრეიუნძვანზიგი
24 ვიერუნძვანციგი
25 ფუნფუნძვანზიგი
26 სეჩსუნძვანზიგი
27 siebenundzwanzig
28 აქტუნძვანზიგი
29 neunundzwanzig
30 Dreissig
31 einunddreissig
32 ზვიანუნდრეიგიგი
33 dreiunddreißig
34 პარასკევი
35 fünfunddreißig
36 sechsunddreissig
37 siebenunddreißig
38 achtunddreißig
39 neununddreißig
40 vierzig
41 ეინუნდვიერციგი
42 zweiundvierzig
43 დრეიანდვიერციგი
44 vierundvierzig
45 ფუნფუნდვიერციგი
46 sechsundvierzig
47 siebenundvierzig
48 achtundvierzig
49 neunundvierzig
50 fünfzig
51 einundfünfzig
52 zweiundfunfzig
53 dreiundfunfzig
54 vierundfünfzig
55 ფუნფუნდფუნფციგი
56 sechsundfunfzig
57 ზიბენუნდფუნფციგი
58 achtundfunfzig
59 neunundfunfzig
60 sechzig
61 einundsechzig
62 ცვეიუნდშციგი
63 დრეიუნდსჩზიგი
64 ვიურუნდშჩიგი
65 funfundsechzig
66 სეჩუნსდეჩზიგი
67 siebenundsechzig
68 ახტუნდსეჩიგ
69 ნეიუნდსეხციგი
70 siebzig
71 ეინუნდსიებზიგ
72 ზვეიუნდსიებზიგ
73 დრეიუნდსიბზიგი
74 ვიურუნდსიებზიგი
75 funfundsiebzig
76 სეჩსუნდსიებზიგი
77 სიბენუნდსიებზიგ
78 achtundsiebzig
79 ნეუნუნდსიებზიგ
80 achtziger
81 ეინუნდახციგი
82 zweiundachtzig
83 dreiundachtzig
84 vierundachtzig
85 funfundachtzig
86 სეჩსუნდახციგი
87 siebenundachtzig
88 აქტუნდახტიციგი
89 ნეუნუნდახციგი
90 neunzig
91 ეინუნდნეუნზიგი
92 zweiundneunzig
93 დრეიუნდნეუნციგი
94 ფრიადნეუნზიგი
95 funfundneunzig
96 სეჩსუნდნეუნზიგი
97 ზიბენუნდნეუნციგი
98 ახუნდნეუნზიგი
99 ნეუნუნდნეუნზიგი

როგორც ხედავთ, ეს არც ისე რთულია. ზოგადად, თქვენ უნდა ისწავლოთ მხოლოდ პირველი 12 რიცხვი და ყველა ათეული 20 -დან 90 -მდე.

გაითვალისწინეთ, რომ ისინი ყველა დაწერილია განშორებების გარეშე, თქვენ ყოველთვის ასე უნდა მოიქცეთ, თუ ისინი არ არიან ასობით, ათასობით, მილიარდობით ... ასობით, ათასობით და დანარჩენებს ერთი და იგივე სტრუქტურა აქვთ თავიანთ ნაწერებში. ამ შემთხვევებში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეუერთდეთ მათ ათეულებთან კავშირის საშუალებით «und».

მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდოა შეუერთდით ასობით და ათასს "und" - ით. დაიმახსოვრე შემდეგი რიცხვები:

Número Cardinal
100 hundert
1 000 ტასენდა
1 000 000 eine მილიონი
1 000 000 000 ეინ მილიარდე
1 000 000 000 000 ეინ მილიარდი

ახლა თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ მეტი რიცხვი წინა რიცხვების გაერთიანებით, მაგალითად, რომ წარმოადგინოთ რიცხვი 100 000, თქვენ უნდა დაწეროთ "hunderttausend". ეს არის კავშირი 100 (hundert) და 1 000 (tausend) შორის. სანამ ჩამონათვალს დავიწყებთ, ამის გარკვევა გვინდა ჩვენ არ ჩავთვლით ყველა რიცხვს. ჩვენი მიზანია თქვენ გაიგოთ, თუ როგორ იწერება ზოგიერთი ამ 100-1 დიაპაზონში.

Número Cardinal
100 hundert
101 einhundersteins
102 ეინჰუნდერცვეი
413 frihundertdreizehn
899 achthundertneunundneunzig
1000 შემთხვევით
1027 eintausendsiebenundzwanzig
53 780 dreiundfünfzigtausendsiebenhundertachtzig
787 893 siebenhundertsiebenundachtzigtausendachthundertdreiundneunzig
1 000 000 eine მილიონი
1 000 057 eine Million Siebenundfünfzig
900 550 302 fünfhundert მილიონი fünfhundertfünfzigtausenddreihundertzwei

ტერმინები "მილიონი", "მილიარდი", "მილიარდი" და დანარჩენი აღებულია როგორც დამატებითი სიტყვები და ყოველთვის უნდა იყოს გამოეყო დანარჩენი რიცხვებისგან.  კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა გახსოვდეთ, სანამ გადახვალთ შემდეგი რიცხვების შესწავლაზე, არის ის, რომ რიცხვი 1 (eins) კარგავს თავის «s» - ს ყველა შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ის არის ბოლო ციფრი, მაგალითად:

Número Cardinal
101 აინჰანდერშტეინიs
1 001 ტაუსენდეინიs
441 პარადჰუნდერტვიერუნდვიერციგი
1 021 eintausendeinundzwanzig

ორდინალები

გერმანულ ენაზე ჩვეულებრივი რიცხვები არ წარმოშობს სწავლის სირთულეებს, რამდენადაც გესმით კარდინალები. მათ შესაქმნელად, თქვენ უბრალოდ უნდა დაამატოთ სუფიქსი «te», 19 – ზე ნაკლები რიცხვისთვის, ან «ste», 20 – ის ტოლი ან უფრო დიდი რიცხვებისთვის.

ორდინალებს აქვთ სამი არარეგულარული რიცხვი თქვენს ნაწერში: 1, 3 და 8. დანარჩენი გამონაკლისები, რომლებიც თქვენ იპოვით, იგივეა, რაც წინა. მიაქციე ყურადღება გამონაკლისი.

Número Რიგითი
1 º პირველი
2 º მეორე
3 º დრიტე
4 º დაასხით
5 º funfte
6 º სეჩსტე
7 º სიბენტე
8 º ACHte
9 º ნებაყოფლობითი
10 º უაღრესად
11 º ელფი
12 º ზვოლფტე
13 º დრეიზენტე
14 º პარასკევს
15 º fünfzehnte
16 º სეჩჟენტე
17 º სიებზეჰნტე
18 º აჭცეჰნტე
19 º ნეუნჟენტე
20 º ზვანიზიგზაგი
21 º ეინუნძვანზიგსტე
22 º zweiundzwanzigste
23 º დრეიუნძვანზიგსტე
24 º ფრიადზვანზიგსტე
25 º funfundzwanzigste
26 º სეჩუნძვანზიგსტე
27 º სიბენუნძვანზიგსტე
28 º ახუნძვანზიგსტე
29 º ნეუნუნძვანზიგსტე
30 º dreißიგიSte
31 º einunddreißigste
32 º zweiunddreißigste
40 º პარასკევი
50 º funfzigste
60 º secheზიგზაგი
70 º SIEBENზიგზაგი
80 º ახციგსტე
90 º ნეუნზიგსტე
100 º hundertste
101 º sinkterste
200 º zweihundertste
300 º dreihundertste
400 º პარასკევი
500 º funfhundertste
600 º სეჩუნდერტესტე
700 º siebhundertste
800 º ახტუნდერსტე
900 º neunhundertste
1000 º ტაუსენდსტე
2000 º უმიზეზოდ
100 000 º შინაგანი მიზეზი
1 000 000 მილიონობით

როგორც ხედავთ, თუ კარგად შეისწავლით კარდინალურ ციფრებს, თქვენ პრაქტიკულად იცნობთ ორდინალებს.

წლები გერმანულად

წლები გერმანულ ენაზე უფრო იგივეა. მათ დასაწერად თქვენ აპირებთ განასხვავოთ რიცხვები უმცროსი 1 და უფროსი.

თუ ისინი უფრო მცირეა, თქვენ რიცხვს გაყოფთ ორ ნაწილად და წერთ ჯერ ერთ ნაწილს, შემდეგ ათავსებთ სიტყვას "hundert" და შემდეგ მეორე ნაწილს. თუ ისინი უფროსები არიან, დაწერეთ სრულად. Მაგალითად:

წელი გერმანიაში
1 758 siebzehnhundertachtundfünfzig
1 888 achtzehnhundertachtundachtzig
1 996 neunzehnhundertsechsundneunzig
2 000 უმიზეზოდ
2 014 zweitausenvierzehn
2 019 ზვეითუაზენდნეუნჟენ

ქრისტეს შემდეგ და ქრისტეს წინ გერმანულად

როცა გინდა წლების მითითება ძვ.წ (vor Christus) და ქრისტეს შემდეგ (nach Christus) გააკეთე ეს შემდეგნაირად.

წელი გერმანიაში
230 ა გ. 230 წ ჩრ. zweihundertdreißig v Christus
500 ა გ. 500 წ ჩრ. Fünfhundert vor Christus
20 დ. გ. 20 ნ. ჩ. zwanzig nach Christus
400 დ. C.― 400 ნ. ჩრ. vierhundert nach ქრისტე

ათწილადები გერმანულად

რიცხვის ათწილადის ნაწილი გერმანულ ენაზე გამოსახულია მძიმით და მათი წერის მეთოდი იგივეა, რაც ესპანურ ენაზე.

ესპანურად 3,14 წერია: «tres comma თოთხმეტი». იგივეა გერმანულად. თქვენ ნახავთ, რომ ეს ძალიან მარტივია რამდენიმე მაგალითით.

ათობითი გერმანიაში
1,5 ein Komma funf
3,14159 drei komma vierzehn fünfzehn neun
10,3 უაღრესად Komma drei
99,9 neunundneunzig კომა neun
100,12 შეიძლება შეიცვალოს

ფრაქციები გერმანულად

ფრაქციები გერმანულად იწერება სუფიქსით "tel" to Ნატურალური რიცხვი. მათ ასევე აქვთ გამონაკლისი (იგივე რაც თქვენ ნახეთ) და ზოგიერთი არარეგულარული რიცხვი, მაგალითად, ein Halb (ერთი ნახევარი) და ein Drittel (ერთი მესამედი).

ფრაქცია გერმანიაში
1/2 ეინ ჰალბი
21/2 ზვეიინჰალბი
1/3 ეინ დრიტელი
2/3 ზვეი დრიტელი
1/4 ეინ ვირტელი
11/4 ein ein Viertel
3/4 დრეი ვირტელი
1/5 ein funftel
1/7 ზიბტელში
1/8 ეინ აჩტელი
1/11 ეინ ელფტელი
5/12 fun Zwölftel
2/13 zwei Dreizehntel
1/22 ეინ ზვაიუნძვანზიგსტელი

ფული გერმანულად

გერმანულად, ისევე როგორც ჩვენს ენაზე, ნათქვამია რიცხვის მთელი ნაწილი, შემდეგ ვალუტა და ბოლოს ცენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ფულის გერმანიაში
0,03 € დრეის ცენტ
5,40 € fun Euro Vierzig Cent
10 € მკაცრი ევრო
20 £ ზვანციგ პფონდი

ფრაზების მაგალითები რიცხვებით გერმანულ ენაზე

en Español გერმანიაში
არის ოცდაოთხი მონაწილე არსებობს ვიერუნძვანციგი მონაწილე
ბებიას სამი ძაღლი ჰყავს meine Großmutter ქუდი drei ძაღლები
სკოლაში ათზე მეტი მეგობარი მყავს იჩ ჰაბე მეჰრ ალს ათი Freunde in der Schule
ხუთი ტკბილი პური მინდა Ich იქნება Fünf süße აფეთქება
მე ვხედავ ასზე მეტ ფრინველს დაფრინავენ იჩ სეჰე მეჰრ ალს hundert ვიგელ ფლიგენი
ჩემი პირველი რბოლა მოვიგე იჩ ჰაბე მეინი ერსტეს რენენ გევონენი
ბიჭი მესამედ წავიდა Der Junge war der დრიტე, der herauskam
მეშვიდე მოგზაურობა ჩემს ცხოვრებაში იღუპება სიბეტი Reise meines Lebens
მე დავიბადე ცხრამეტი ოთხმოცდახუთი აივ ვურდე neunzehnhundertfünfundneunzig
ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი ორ ათას ოცშია die Fußballweltmeisterschaft findet in den zweitausenzwanzig სტატტი
PI უდრის სამ წერტილს თოთხმეტი თხუთმეტი ცხრა ... PI არის გლეიხი drei Komma vierzehn fünfzehn neun...
შედეგი იყო ორი ქულა ოცდახუთი das Ergebnis ომი zwei Komma funfundzwanzig
ოთხი მესამედი ერთზე მეტია პარ დრიტელი ist größer als eins
მანქანა ხუთი ათასი ევრო ღირს das Auto kostet fftnftausend Euro
ოთხმოცდაცხრამეტი ცენტის შეთავაზება ეინ ანგებოტ ფონ neunundneunzig ცენტ.

1 კომენტარი «გერმანული რიცხვები 1 -დან 1000 -მდე»

დატოვე კომენტარი