Nhema yaHercules

ari ngano dzechiGiriki Ivo vanoumbwa neyakaiswa ngano dzezvitendero zvekare zvechiGiriki, kunyanya zvebudiriro yavo yekare iri muEastern Mediterranean. Imwe yengano dzinozivikanwa ndeye iyo Heracles, inozivikanwawo se Hercules kuvaRoma.

ipfupi hercules ngano

Ndeipi ngano yaHercules?

Ngano inotaura kuti Heracles aive mwanakomana waZeus naAlcmena. Asi kuberekwa kwake kwaisave kukonzeresa kwehukama hwerudo, nekuti Zeus aizviti murume waAlcmena, uyo akadaidzwa kuti Mugamuchiri, uye akatora fomu rake achitora mukana wekuti akaenda kuhondo. Neiyi nzira, akasvika pakuva nemwanakomana naye, Heracles. Izvo zvakaunza mhedzisiro yakaoma kune vechidiki Heracles, semukadzi waZeus, Hera, paakadzidza uye akatsamwa nechiitiko ichi, aive mukutungamira kwekushungurudza hupenyu hwaHeracles kubva achiri mudiki.

Heracles kwete aizivikanwa kuva nehungwaru kana huchenjeri hukuru, zvinhu zvaainakidzwa nazvo zvakanyanya waini, chikafu nevakadzi. Aive zvakare akatsamwa, izvo zvakaita kuti atadze kudzora simba rake risingaenzaniswi pese paaibvumira kutakurwa nehasha. Zvisinei, izvi hazvaireva kuti zvese zvainge zvakashata. Sezvo akambodzikama, akasvika pakunzwisisa kurema kwezviito zvake uye akabvuma chirango chaaifanirwa nacho. Kuwana kuzvipira kuti usashandise simba ravo panguva iyo iyo yakati chirango chakagara.

12 mabasa ebasa

Gamba redu reGreek rakavawo nevana naMegara, pakawira chiitiko chinotyisa. Hera, mudzimai waZeus, sezvatatotaura, asingakwanise kukunda Hercules nekuti aive akasimba kupfuura iye zvakaita kuti arasikirwe nendangariro kwenguva yakati. Heracles, achivhiringidzika, akauraya mukadzi wake nevana vatatu muropa rinotonhora uye paakadzora ndangariro, akazadzwa nekusuwa uye kurwadziwa. Kuti agadzirise zviito zvake, akabvuma kuita gumi nemaviri mabasa, akatumwa mushure mekushanyira Oracle yeDelphi sekutendeuka kwezviito zvake.

Iwo gumi nemaviri mabasa aHercules

Rondedzero yemabasa, mabasa akapihwa Hercules, kuitira kuti achenure zvivi zvake uye nekumupa hupenyu husingaperi, aitevera:

 1. Uraya iyo Nemean shumba
 2. Uraya iyo Hydra weLerna
 3. Tora iyo Cerinea mhembwe
 4. Tora iyo Erymanthus Boar
 5. Chenesa iyo Matumba eAugean nezuva rimwe
 6. Uraya iyo Shiri dzemitambo
 7. Tora iyo Cretan Bull
 8. Bira iyo Mares aMambo Diomedes
 9. Dzorera bhanhire re Hippolyta, Mambokadzi weAmazons
 10. Bira mombe dzechikara Geryon
 11. Kuba maapuro kubva gadheni reHesperides
 12. Tora uye udzose Cerberus, Mutariri we Underworld

Pakupedzisira, Hercules Akakwanisa kukunda aya gumi nemaviri akaoma mabasa uye akawana chinzvimbo chake segamba gurusa munhoroondo yechiGreek, rinotevera Achilles, hongu, izvo isu tichaona mune imwe pfupi ngano yechiGiriki.

Heracles kana Hercules?

Paakazvarwa vabereki vake vakamudaidza Alcides mukuremekedza sekuru vake Alceo. Panguva iyo mwari Apollo akachinja zita rake kunzi Heracles, mubairo wakapihwa wekuve mushandi wamwarikadzi Hera. VaGiriki vaimuziva nezita iri apo iye VaRoma vakamutumidza kuti Hercules. Kusvika pari zvino anowanzozivikanwa saHercules, nekudaro achisara akanyorwa kune yakasara nhoroondo.

Hercules akafa sei?

Uyu mukurumbira hunhu hwaizivikanwa nekuve murume anokwezva, akagwinya mukubwinya kwake kwese. Nekuda kweizvi aida kuva nehukama hwakawanda uye kubva kwavari vana vazhinji vakazvarwa. Mhedzisiro yehupenyu husina kumira zvakanaka hwaive kufa kwake.

Maererano nengano, Hercules aive nemadzimai mana. Wekutanga aive Megara, uyo waakaita naye vana vakati wandei uye ndokuzourayiwa akatsamwa. Hazvisati zvazivikanwa kuti akasiiwa ari mupenyu here kana kuti akaurayiwawo nemurume wake. Mukadzi wechipiri waakaroora aive naye Mambokadzi Omphale, ndokuzova muranda wavo, hazvizivikanwe kuti vakapedzisira sei.

Ipapo akaroora Deyanira, waive muchato wake wechitatu. Hercules aifanira kurwisa Achelous, mwari rwizi kuti ave naye. Aive mukadzi wake wekupedzisira pasi pano asati aenda kuOlympus samwari. Hupenyu hwavo hwakavhiringidzika apo pane imwe nguva, kuyambuka rwizi, iyo centaur Nesus yakapa kuyambuka Deyanira kune rimwe divi apo Hercules aishambira.

Centaur yakashinga yakabata iyo nguva uye yakaedza kumutapa. Kufamba kwakaipa uku kwakatsamwisa murume wake zvekuti haana kuzeza kupfura Neso nemuseve wakaiswa chepfu neropa rehydra Lerna. Izvi zvakasvika kumuviri wake ndokumuuraya. Mukurwadziwa kwake akanyengera runako Deyanira nemusungo wakaipa kuti atsive Hercules.

Neso akaita kuti Deyanira atore chikamu cheropa rake nekunyepa kuti zvaizotadzisa murume wake kuona mumwe mukadzi. Aingofanira kudururira pamusoro penguvo dzake uye iye aizove naye. Nekudaro, chokwadi chaive chakasiyana, sezvo yaive chepfu inouraya iyo yaizopisa ganda rake nekubata kushoma.

Aya ndiwo maitiro asina mhosva Deyanira akauraya murume wake waaida asingazivi. Hercules akaedza kumisa huturu hunouraya uye akatadza. Paakafa, vamwari veOlympus vakamupa kusafa kwakazara. Muhupenyu hwake hutsva akaroora Hebe, mukadzi wake wechina.

Kana iwe waifarira iyi yakapfupikiswa yechiGreek ngano yaHercules, unogona kushanyira iyo yasara webhusaiti yedu, uko isu tine nhamba hombe yenhema dzechiGiriki dzevamwari vese nemagamba ezvinyorwa zvechiGreek. Kana iwe uine chero yakatarwa mibvunzo kana manyepo aunoda kuwona zvakadzama, ndapota tisiyei mhinduro uye isu tichaedza kukubatsira.

Leave mhinduro