Iincwadi zeTestamente eNtsha zeBhayibhile

ITestamente eNtsha yeBhayibhile yingqokelela yeencwadi ezingama-27, ebhalwe ikakhulu ngabapostile. ITestamente eNtsha yezibhalo ezingcwele ziincwadi neeleta ezibhalwe emva kokufa kukaYesu. Yiyo loo nto iTestamente eNtsha yaziwa ngokuba yinxalenye yamaKristu eBhayibhileni kwaye zezona ncwadi zihlonyelwe mva nje. Ubininzi be Iincwadi zeTestamente eNtsha zibalisa ngobomi nomsebenzi kaYesu, ke baziwa njenge iincwadi zeVangeli. ITestamente Entsha iqala ngeVangeli likaMateyu kwaye iphela nge-Apocalypse ka-Saint John.

incwadi yebhayibhile

Nanamhlanje kukho impikiswano enkulu kwamanye amasebe obuKristu malunga nokuguqulelwa kwezinye izibhalo. Uninzi lweencwadi kunye neeleta zeTestamente eNtsha zazibhalwe ngesiHebhere okanye ngesiAramiki. Xa kuguqulelwa iincwadi zeTestamente eNtsha kukho abo babanga ukuba ezinye iindawo zezibhalo ezingcwele zigqithile. Nangona kunjalo, amasebe amakhulu obuKristu anjengeCawa yamaKatolika ayazikhanyela ezi ngqikelelo kwaye athi konke kulungile. Nangona kunjalo, bambalwa abantu abathi ngenye indlela, kodwa uninzi lobuKristu luyazamkela iinguqulelo zencwadi nganye kwezi zingama-27.

Zithini iincwadi zeTestamente eNtsha?

ITestamente eNtsha yenziwe ngeencwadi ezingama-27, ezabhalwa emva kokufa kukaYesu. La ngamabali okanye iivangeli zobomi kunye nomsebenzi kaKristu kunye nezinye iileta zokuqikelela njenge-Apocalypse ebhalwe ngu-Saint John. ITestamente eNtsha yaziwa ngokuba yinxalenye yamaKristu ebhayibhileni, kuba nguYesu othatha ukubaluleka ngakumbi kweli candelo. Ngesi sizathu ezinye ezinye iinkolo zonqulo olunye aluziqondi ezi ndawo zintsha zezibhalo.

uluhlu olupheleleyo lweencwadi zetestamente entsha yebhayibhile ezahlulwe ngokwamanqanaba

Iincwadi ezi-4 zeVangeli

Ingqokelela yencwadi yeTestamente eNtsha iqala ngo iincwadi ezine zeVangeli, ezibhalwe nguMateyu, uMarko, uLuka noYohane. Babalisa ngobomi nomsebenzi kaYesu waseNazarete, ukususela ekuzalweni kwakhe ukuya ekufeni nasekuvukeni kwakhe. Eyona vangeli ibanzi yile kaLuka, kuba yile yona exelela icandelo lebali ngokweenkcukacha ezingaphezulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, iincwadi zeVangeli zezona ncwadi zibaluleke kakhulu kwiTestamente eNtsha. Zithathwa njengezona ncwadi zingcwele zeBhayibhile, kuba zithetha ngobomi nomsebenzi kaKristu uMsindisi. UNyana kaThixo wabunikela njani ubomi bakhe ngenxa yabantu.

Iincwadi ezizayo

Emva kweencwadi zevangeli, zizonke iincwadi ezingama-23 eziseleyo zenza iTestamente eNtsha. Zikwachaphazeleka kakhulu kwaye ziyinxalenye yeminyaka yokuqala yobuKristu. Ezi ncwadi, ikakhulu ezibhalwe ngabapostile bakaYesu waseNazarete, zithetha ngobuKristu njengosindiso. Eyokuqala kubo mhlawumbi yenye yezona zibalulekileyo, le ncwadi Izenzo zabaPostile kwaye kuthathwa ukuba zabhalwa ngumpostile uPawulos.

Uluhlu lweencwadi zeTestamente eNtsha kamva:

 • Izenzo Zabapostile
 • Incwadi eya kumaRoma
 • Incwadi yokuqala eya kwabaseKorinte
 • Incwadi yesiBini eya kwabaseKorinte
 • Ileta eya kumaGalati
 • Incwadi eya kwabase-Efese
 • Incwadi eya kwabaseFilipi
 • Ileta eya kwabaseKolose
 • Ileta yokuqala eya kwabaseTesalonika
 • Incwadi yesiBini eya kwabaseTesalonika
 • Ileta yokuqala eya kuTimoti
 • Incwadi yesiBini eya kuTimoti
 • Ileta eya kuTito
 • Incwadi eya kuFilemon
 • Incwadi eya kumaHebhere
 • Incwadi yeSantiago
 • Incwadi yokuqala kaSanta Petros
 • Ileta yesiBini kaPeter oyiNgcwele
 • Ileta yokuqala kaJohane oNgcwele
 • Incwadi yesiBini kaJohane oNgcwele
 • Incwadi yesithathu kaJohane oNgcwele
 • Incwadi ka-Saint Jude
 • Isityhilelo sikaYohane oNgcwele.

Ukubaluleka kweTestamente eNtsha

Iincwadi zeTestamente eNtsha zeBhayibhile zaziwa ngokubaluleka kwazo. Ukusukela ezi ncwadi babalisa ngeziganeko ezibalulekileyo ebomini nasemsebenzini kaYesu waseNazarete, ukususela ekuzalweni kwakhe ukuya ekufeni kwakhe nasekuvukeni kwakhe emva koko. Kungenxa yoko le nto, kubuKristu, iTestamente eNtsha iyeyona ndawo ingcwele yezibhalo ezingcwele, iiVangeli zezona zibalulekileyo. ITestamente eNtsha ikwabalisa ngenxalenye yento abapostile bakaYesu abadlula kuyo ukubonisa ubuKrestu behlabathi njengendlela yosindiso. Ukongeza kwiakhawunti yokugqibela yendlela imihla yokugqibela yoluntu enokuba ngayo ebusweni bomhlaba.

Iincwadi zeTestamente eNtsha zinempawu zokuba zibambekile kwaye zithetha ngqo ngomyalezo kaKristu. Kungenxa yesi sizathu le ncwadi nganye ibaluleke kakhulu ngaphakathi eBhayibhileni. Uninzi lwamasebe amakhulu obuKristu ayaziqonda iincwadi zeTestamente eNtsha, njengemodeli zokulandela kunye nokuqonda okungakumbi ngobomi bukaYesu. Ngasinye kwezi ncwadi zeTestamente eNtsha zeBhayibhile ezingama-27 ziqulathe ibali elikhethekileyo nelikhethekileyo.

ifoto ka yesu kristu unyana kathixo onamandla onke

Iinguqulelo ezahlukeneyo

Kufuneka kuthiwe abantu bokuqala ababa nesibindi sokuguqulela iTestamente eNtsha ukusuka kwisiLatin besiya esiNgesini naseSpanish babulawa. Ngenxa, ubukhulu becala, kuburbarism bokuNcinwa kweCawe yamaKatolika kunye nabalingane bayo. Namhlanje Iincwadi zeTestamente eNtsha ziguqulelwa kwiilwimi ezingaphezu kwama-200, Esinika umbono ocacileyo wokuba zingaphaya kangakanani ezi zibhalo. Amasebe amakhulu obuKristu banamhlanje, kubandakanya neCawa yamaKatolika, avuma ukwenza elona nani likhulu leenguqulelo. Kuba kubalulekile ukuba kuyo yonke imimandla yeplanethi banokwazi inxenye yobomi nomsebenzi kaYesu.

Ubudlelwane nenkolo

Kangangexesha elide iinkolo ezahlukeneyo zikhokelele abalandeli bazo ekubeni bakholelwe ukuba inkolo yabo yeyona yamkelekileyo. Ke ngoko, bonke abo benza ezinye iinkolo, nokuba bayamdumisa uThixo, abazukufumana lusindiso. Yinto engenangqondo leyo, kuba iincwadi zeTestamente eNtsha zithetha ngosindiso kunye noxolelo, hayi ukugwetywa. La mabali akamiseli nayiphi na inkolo ngaphezu kwezinye, athetha ngobuKristu njengendlela yokufumana usindiso. Ukongeza, isikhundla sayo kwaye sikhuthaza kuphela ukulandela uYesu ukuze akwazi ukufumana indlela eya kwiparadesi.

Amagqabantshintshi ama-4 ku "Iincwadi zeTestamente eNtsha zeBhayibhile"

 1. Ulwazi olucacileyo noluluncedo kakhulu kwabo bafuna ukwenza uphononongo. Ndiyayibulela le nkcazelo isenza banzi kwaye isibonise ebomini bethu singabalandeli bomzalwana wethu UYESU?

  impendulo

Shiya amazwana