நடைமுறை வழிகாட்டி: கொரிய மொழியில் எண்களை எப்படி சொல்வது மற்றும் எழுதுவது

நடைமுறை வழிகாட்டி: கொரிய மொழியில் எண்களை எப்படி சொல்வது மற்றும் எழுதுவதுகொரிய மொழி இரண்டு எண் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது: சொந்த கொரிய அமைப்பு மற்றும் சீன-கொரிய அமைப்பு. இரண்டு அமைப்புகளும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளிலும் சூழல்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பூர்வீக கொரிய எண்கள் அளவுகள், வயது அல்லது பொருட்களை எண்ணுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் சீன-கொரிய எண்கள் தேதிகள், பணம் மற்றும் தொலைபேசி எண்கள் போன்ற முறையான சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறை வழிகாட்டியில், இரண்டு அமைப்புகளிலும் கொரிய மொழியில் எண்களை எப்படிச் சொல்வது மற்றும் எழுதுவது என்பதை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள், எனவே எண்களைப் பயன்படுத்த வேண்டிய எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் எளிதாகச் செல்லலாம்.

கீழே, கொரிய மொழியில் உள்ள எண்களின் பட்டியலையும், ஸ்பானிய மொழியிலும் அவற்றின் ஒலிப்புகளிலும் அந்தந்த மொழிபெயர்ப்புடன் காணலாம். இரண்டு எண் அமைப்புகளுக்கு இடையிலான வடிவங்கள் மற்றும் வேறுபாடுகளுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்.

மேலும் வாசிக்க